Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)

3238 sayılı Savunma Sanayii Müsteşarlığının Kurulması ve 11 Temmuz 1939 Tarih ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesi ile 23 Ekim 1984 Tarih ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 3. maddesine yapılan eklemeler ile Başbakan (Kurul Başkanı), Genelkurmay Başkanı, ekonomik işlerle görevli Devlet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Maliye ve Gümrük Bakanı, Sanayii ve Ticaret Bakanı, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, DPT Müsteşarı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarından oluşan Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kuruluna İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü de dahil edildi (KHK 676 md. 30). Ancak daha sonra yapılan başka bir düzenlemeyle kanunun tanımlar maddesinden bu kurulun adı çıkarıldı ve kurulu ve görevlerini düzenleyen 3. ve 4. maddeler ilga edildi (KHK 696 md. 62).

Aynı Kanun’un 5. maddesine yapılan ekleme ile de eski mevzuatta Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanından oluşan Savunma Sanayii İcra Komitesine İçişleri Bakanının da katılması hüküm altına alındı (KHK 676 md. 31).Ancak daha sonra 696 sayılı KHK ile yapılan yeni bir düzenlemeyle Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin Cumhurbaşkanının başkanlığında Başbakan, Genelkurmay Başkanı, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlarından oluştuğu, Cumhurbaşkanının olmadığı hallerde vekaleten Başbakanın Komiteye başkanlık edeceği, Komitenin Başbakanın değil Cumhurbaşkanının davetiyle toplanacağı, toplantı gündeminin Cumhurbaşkanı tarafından belirleneceği ve sekretarya hizmetlerinin Müsteşarlık tarafından yürütüleceği hükme bağlandı (KHK 696 md. 55). Kanunun 7. maddesinde yapılan değişiklikle SSM artık MSB’ye değil Cumhurbaşkanına bağlı hale getirildi ve SSM personelinin Cumhurbaşkanı onayıyla atanacağı ancak bu yetkiyi Müsteşara devredebileceği belirtildi. (KHK 696 md. 57) Müsteşarlığın görevleri arasına “Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek” eklendi (KHK 696 md. 59). Ayrıca ek madde 1 ile mevzuatta SSM ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanına yapılan atıfların Cumhurbaşkanına yapılmış sayılacağı belirtildi (KHK 696 md. 61).

Komitenin görevleri maddesine, silah, araç ve gereç üretimi ve tedarikinde JGK, SGK ve EGM için İçişleri Bakanlığının güvenlik önceliklerine göre hareket edileceği ibaresi ve savunma sanayii alanında insan kaynağını geliştirmek üzere eğitim destek miktarlarının ve personele yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususu eklendi ve Fondan bu amaçla kaynak aktarılabileceği hükme bağlandı (KHK 696 md. 56, 60). Sözleşmeli personel istihdamının önü açıldı (KHK 696 md. 58).

Yürütülen projelerde sözleşme imzalanacak firmanın seçiminin Komite kararıyla belirleneceği, Komitenin uygun gördüğü durum ve sınırlar dahilinde bu yetkiyi Komite üyelerine veya Savunma Sanayii Müsteşarına devredebileceği şeklinde bir düzenleme eklendi (KHK 696 md. 59).

MİT ve EGM’nin istihbarat ve güvenliğe ilişkin acil ihtiyaçları önceki düzenlemede “Müsteşarın teklifi, Milli Savunma Bakanının uygun görüşü ve Başbakanın onayı ile” tedarik ediliyor iken yeni düzenlemeyle bu şartlar kaldırıldı ve sadece Müsteşarlık tarafından tedarik edilir dendi. MİT tarafından uygun görülen ihtiyaçların tedariki için gerekli kaynağın banka hesabına aktarılması hususunda “Milli Savunma Bakanının uygun görüşü” ifadesi kaldırılarak “MİT Müsteşarının teklifi ve Cumhurbaşkanının onayıyla” bu işlemin gerçekleştirileceği hükme bağlandı (KHK 696 md. 59).

3388 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu’na konulan bir ek madde ile Vakıf Mütevelli Heyeti, Cumhurbaşkanı başkanlığında, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay İkinci Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Savunma Sanayii Müsteşarı’ndan oluşur denildi. Vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin tescilinin tamamlanmasını beklemeksizin bu hükmün uygulanacağı da ayrıca belirtildi (KHK 696 md. 65-66). Kanuna eklenen bir cümleyle de vakfın mal ve haklarının yetkili organ kararıyla daha yararlı olanlarla değiştirilebileceği veya paraya çevrilebileceği hükme bağlandı (KHK 696 md. 64).

1.10
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)