Diğer

Gün geçtikçe dünyada ve ülkemizde kullanımı artan, güvenlik açısından da mutlaka denetim altında bulundurulmasına hükmedilen İnsansız Hava Araçları için 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun mülga 144. maddesi yeniden yazıldı. “İnsansız hava aracı satan şirketlerin sorumlu işleticileri ve yöneticileri, satılan araç bilgileri ile satın alanların kimlik bilgilerini usulüne uygun şekilde tutmak ve azami kalkış ağırlığı beşyüz gram (dahil) üzerindeki insansız hava araçları ile ilgili bilgileri, aynı gün içinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan kayıt sistemine kaydetmek zorundadır. Bu kayıtlar, suç işlenmesinin önlenmesi ve suç soruşturmalarında kullanılmak üzere kolluk birimleriyle paylaşılır.” Aynı maddenin devamında yükümlülüklere aykırı hareket eden ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü veya mülki idare amirlerince belirlenen uçuş kurallarına riayet etmeyenlere yönelik uygulanacak yaptırımlar belirlendi (KHK 674 md. 33). 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de yapılan değişiklikle İnsansız Hava Araçları (İHA) kullanımında görev alan uçuş ekibi, pilot, teknik personel, görev ekibi/görev komutanı’nın mali haklarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen kapsamlı bir düzenleme de yapıldı. (KHK 696 md. 126)

6586 sayılı Millî Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da Milli Mayın Faaliyet Merkezi olarak isim değişikliği ve başka maddelerde de bu yönde isim değişikliği yapıldı (671 md.17-19). Aynı kanunda yapılan düzenleme ile sözleşmeli çalıştırılacak personele ödenecek ücretin net tutarının, birinci dereceli Millî Savunma Uzmanına ödenen aylık net tutarın yıllık ortalamasının %150’sini aşmamak üzere Bakan tarafından tespit edileceği tanzim edildi (KHK 690 md. 15). 6586 sayılı Kanunun 4. maddesine “Bakanlığa bağlı müstakil daire başkanlığı olarak” ibaresi eklendi. 5. maddesindeki değişiklikle ikinci ve üçüncü fıkralarda yer alan “Genel Plan ve Prensipler Genel Müdürü” ibaresi “Milli Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanı” şeklinde düzenlendi (KHK 694 md. 173-174).

1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkında Kanun’da değişiklikle JGK ve SGK’nın 2016 yılı için belirlenmiş olan fiili kadrolarının 2016 yılı sonuna kadar uygulanacağı; JGK, JSGA ile SGK’nın 2017 yılı fiili kadrolarının ise 2016 yılı sonuna kadar TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunca belirleneceği hükme bağlandı (KHK 676 md. 38).

4636 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 1. maddesine ek yapılarak “Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının” ibaresi eklendi (KHK 674 MD. 37).

657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu 4. maddede “yurdun savunması için” yerine “savunma, güvenlik ve istihbarat ile kalkınma, eğitim ve bilimsel araştırma amaçlı yurtiçi ve yurtdışına ait temel harita ve harita bilgileri ile coğrafi verilerin üretimi” şeklinde daha kapsamlı bir ifade koyuldu. (KHK 674 md. 42). Aynı kanuna bir madde eklenerek savunma, güvenlik, istihbarat ve kalkınma maksatlı çalışan kurum ve kuruluşların temel coğrafi veri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Harita Genel Komutanlığına bağlı Coğrafi Veri Merkezi Kuruldu. Geçici bir madde ile bu merkez ve destekleyecek diğer birimler için ihtiyaç duyulacak kadrolara açıktan ve naklen yapılacak atamaların Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi tutulmaması hüküm altına alındı (KHK 674 md. 43-44).

Harita Genel Komutanlığı Kanunu’na ilave madde eklenerek uçuş emniyetini etkileyebilecek nitelikte ülke sınırları içinde yapılmış, yapılacak ve/veya kaldırılacak olan yapı, tesis ve benzeri tüm düşey engellere dair bilgilerin Harita Genel Komutanlığına gönderilmesi ile ilgili düzenleme yapıldı (KHK 691 md. 1).

Son dönemde TSK, JGK ve SGK’da beslenme ile ilgili yaşanan sorunlar (gıda tedariki ve kontrolü, gıda zehirlenmesi neticesinde asker ölümleri vb.) sebebiyle yeni düzenlemelere gidildi.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nda yapılan değişiklikle JGK ve SGK’nın ihtiyaç duyduğu veteriner hizmetleri ile gıda, denetim ve kontrol hizmetlerinin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, bunun mümkün olmadığı mahallerde ise MSB’nin ilgili birimlerince ücretsiz olarak karşılanmasına; usul ve esasların Milli Savunma, İçişleri ile Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından müştereken belirlenmesine karar verildi (KHK 680 md.76). Aynı kanunda bir başka düzenleme ile TSK, JGK ve SGK’nın birliklerince talep edilen içme ve kullanma sularına ilişkin analizlerin ilgili mevzuata göre Sağlık Bakanlığına bağlı laboratuvarlarda ücretsiz olarak yapılması düzenlendi (KHK 690 md. 23).

Yine bu kanunun ilgili maddesine bir fıkra eklenerek Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi denetim ve kontrollerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, TSK’nın ilgili birimleri ile JGK ve SGK’ya bu kanunun yaptırımlarla ilgili hükümlerinin uygulanmaması, tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili gerekli önlemlerin ilgili komutanlık tarafından alınması hüküm altına alındı (KHK 690 md. 24).

5715 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Besleme Kanunu’nda yapılan değişiklikle askeri öğrenci, er ve erbaşlardan TSK’ya ait yataklı tedavi yerleri ile diğer resmi sağlık kuruluşlarından taburcu olanlara, gerekli görüldüğünde, birliğine veya varacağı yere bağlı olarak uygun cins ve miktarda kumanya verilmesi hüküm altına alındı (KHK 681 md. 86).

5668 sayılı TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanunu’nda da değişiklikler ve eklemeler yapıldı. Bunlar TSK’ya bağlı askeri personel ile JGK ve SGK’ya bağlı personelin ayrıştırılması amacıyla yapılmış olan düzenlemelerdir. Yine yeni kurulmuş olan JSGA da ilgili maddelere eklendi (KHK 694 md. 155-159). Aynı kanuna yapılan ek ile kazandan beslenecekler arasına yemin, temsili askerlik ve mezuniyet törenlerine iştirak eden ziyaretçiler de katıldı. (KHK 696 md. 107)

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun söz konusu kanun hükümlerine tabi olmayan kurumları saydığı eski metninde sadece TSK varken, yapılan değişiklikle JGK, SGK ve EGM de eklendi (KHK 678 md. 9).

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda JGK ve SGK TSK’dan ayrı olacak şekilde düzenlendi (KHK 678 md. 10).

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen bir fıkra ile Sağlık Bakanlığı ve MSB’ce müştereken belirlenen yerlerde askerlik hizmetini yedek subay olarak yerine getirenlerin, devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış sayılmasının önü açıldı (KHK 678 md. 25).

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da yapılan değişiklikle TSK’nın muharip unsurları içinde ve EGM’de sıhhiye eğitimi almış personelin acil durumlarda ve görev yeri ve süresiyle sınırlı olmak üzere sağlık personelinin yokluğunda acil tıbbi müdahale yapmaya yetkili kılınması sağlandı (KHK 680 md. 25).

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun çeşitli maddelerinde JGK ve SGK’nın TSK’dan ayrılmasına yönelik ibare değişiklik ve eklemeleri yapıldı (KHK 680 md. 31-34).

Benzer şekilde 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu’nun ilgili maddesine eklenen “Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresiyle bayrağın çekileceği kurumlara TSK’dan ayrıldığı için SGK da eklendi (KHK 680 md. 49).

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun bazı maddeleri değiştirilerek JGK ve SGK’nın bütün araçların tescillerinin, belge ve plakalarının EGM tarafından verileceği, Emniyet gibi JGK ve SGK’nın da plaka renklerine göre boyama şekli ile ayırım işaretlerinin diğer resmi ve özel kuruluşlarca kullanılamayacağı, bu üç kurumun taşıtlarının muayenelerinin ilgilisine göre bu üç kurum tarafından yapılacağı hükme bağlandı (KHK 680 md. 51-62).

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda değişiklik yapılarak Yedek subay okulu öğrencileri, harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarında okuyanlar, JSGA fakülte ve yüksekokullarında okuyanlar, üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında MSB, JGK ve SGK adına öğrenim görenler ya da kendi hesabına öğrenim görmekte iken MSB, JGK ve SGK nam ve hesabına okumaya devam edenler, Polis Akademisi ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde veya üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında EGM hesabına öğrenim görenler veya kendi hesabına öğrenim görmekte iken EGM hesabına öğrenim görmeye devam edenler, EGM veya MİT hesabına açılan okullarda öğrenim görenler ile MSB, JGK, SGK veya EGM adına öğrenim görmek üzere temel ve intibak eğitimine tabi tutulanlardan; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili maddesi kapsamında sigortalı sayılmamış olup bu öğrenimleri veya eğitimleri nedeniyle bu kanun kapsamındaki terör eylemlerinde hedef alınanlardan malullük aylığı bağlanması koşulunun oluştuğu tespit edilenlerden, yaşayanlardan kendilerine, ölenlerin yasal varislerine malullük aylığı bağlanması hükme bağlandı (KHK 680 md. 64).

Yine Terörle Mücadele Kanunu’nun ilgili maddesinde tarif edilen harp, vazife ve terör eylemi malullerinin yanı sıra 15 Temmuz darbe girişimi sırasında tazminat hakkından yararlandırılanların kendilerinin kırkbeş yaşını bitirmiş olsalar bile istihdam hakkından faydalanabilmeleri sağlandı (KHK 680 md. 79).

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun farklı maddelerinde ekleme ve değişikliklerle JGK, SGK ve bunlara bağlı akademilerle ilgili ibare tadili yapıldı (KHK 680 md. 73-74).

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda yapılan dğişiklikle öğrenimlerini tamamlayan tabip, uzman tabip ve yan dal uzman tabiplerin Sağlık Bakanlığının uygun görmesi halinde zorunlu hizmetlerini, talep eden diğer kamu kurumlarında devlet memuru veya sözleşmeli sağlık personeli olarak yapmakla yükümlü olduklarına dair kanunun yeni metninde MSB de yetkilendirildi (KHK 680 md. 78).

3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun’da SGKve JGK’nın TSK’dan ayrılması dolayısıyla bu kurumlara ilişkin ibareler ile İçişleri Bakanlığına ilişkin ibareler kanun metninden çıkarıldı (KHK 681 md.55-59).

5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle yıllık listelerde belirlenen silahlar ile bunlara ait mühimmat ve yedek parçaların iç pazara üretici veya dağıtıcı firmalarca sunulmasına, İçişleri Bakanlığının olumlu görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca izin verilebilmesi hükme bağlandı. (KHK 696 m.91)

Kan ve Kan Ürünleri Kanunu’nun 3(1) (g) bendinde yer alan “sıkıyönetim” ibaresi kaldırıldı. Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’un 3 (2) maddesinde yer alan “Sıkıyönetim veya olağanüstü hallerin” ibaresi “Olağanüstü halin” olarak değiştirildi. Karayolu Taşıma Kanunu’nun 2(4) maddesinde yer alan “sıkıyönetim” ibaresi madde metninden çıkarıldı (698 sayılı KHK md. 34, 56, 62).

Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunu, Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’nda yer alan “sıkıyönetim” ibaresi madde metinlerinden çıkarıldı (700 sayılı KHK md. 134, 142, 194).

1.12
Diğer