2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklikler

Karayolları Trafik Kanunu’ndaki değişiklikler arasında MİT, SGK ve JGK ile ilintili muayene ve tescil işlemlerini tadil edenlerin yanı sıra tescil işlemlerinin noterler tarafından yapılmasına olanak veren düzenlemeler de bulunmaktadır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda araç tescil belgesi ve tescil plakalarının düzgün yere takılması, bulundurulması ilişkin hükümlere ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlara ilişkin düzenlemeler yapıldı (KHK 676 md. 21). Ayrıca basılı plaka ve kağıtları yetkilendirilenler dışında basanlara ve dağıtımını yapanlara hangi müeyyidenin uygulanacağı tanzim edildi (KHK 676 md. 21).

KHK 680 ile de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin önemli bir kısmı TSK’dan ayrılan JGK ve SGK’ya ait araçların tescili ve ilgili işlemlere ilişkindir. Yine kanun metninde kullanılan tüm “trafik belgesi” ibareleri “geçici trafik belgesi” hariç olmak üzere “tescil belgesi” şeklinde değiştirildi (KHK 680 md. 51-62).

Araç muayene raporu tanzim edilebilmesi için araç tescil belgesi veya sahiplik belgesi ile zorunlu mali sorumluluk sigortasının ibrazı zorunlu hale getirildi (KHK 680 md. 53). Sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın yabancı plakalı araçlara uygulanacak olan trafik idari para cezaları tebligat şartı aranmaksızın tahsil edilecektir. Ceza tahsil edilemezse yabancı plakalı araç ülkeyi terk edemeyecek. Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin cezaları tescil sahibinden tahsil edilecektir (KHK 680 md. 59).

Gündelik hayatta önemli değişiklik yaratacak bir düzenleme araçların tescil işlemlerinin noterlerce yapılmasına olanak tanıyan düzenleme oldu (KHK 680 md. 61). Daha önce bu işlemler EGM’ye bağlı Trafik Tescil Şube Müdürlükleri eliyle yürütülüyordu. 2018’den itibaren noterlerin tescil işlemlerine başlaması beklenmektedir.

Yine gündelik hayata etkisi olacak şekilde kanuna yapılan ekleme ile yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmalarının, illerin hava ve iklim şartlarına göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yılın belirli dönemi için zorunlu tutulması hükme bağlandı (KHK 687 md. 2).

Son olarak MİT Müsteşarlığına ait taşıtların muayenelerinin MİT eliyle yapılabilmesinin yanı sıra müsteşarlıkça talep edilmesi halinde MSB, EGM veya JGK tarafından da yapılabilmesi hüküm altına alındı (KHK 694 md. 59).

1.13.e
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklikler