Yabancılar ve Uluslararası Korumaya İlişkin Yapılan Düzenlemeler

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda yapılan değişikliklerde güvenlik kaygısının ve insan ticaretinin denetimi çabasının izleri görülmektedir.

Dava açma süresi içinde bulunan veya yargı aşamasındaki yabancılar içerisinde bulunan terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanların, kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanların ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenlerin yargılama bitmeden de sınır dışı edilebilmesinin önü açıldı (KHK 676 md. 35).

Benzer bir şekilde kanuna ek madde konarak uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenlerin ve kamu güvenliğine tehdit oluşturanların uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında uluslararası koruma işlemlerinin her aşamasında sınır dışı etme kararı alınabilmesi hükme bağlandı (KHK 676 md. 36).

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün, sınır kapılarına yolcu getiren, sınır kapılarından yolcu götüren ve Türkiye içinde yolcu taşıyan taşıyıcılardan, hareketleri öncesi, hareketleri anı ve hareketleri sonrasında tüm yolcu ve mürettebat bilgilerini isteyebilmesine olanak tanındı (KHK 676 md. 37).

Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan araca el koymayı düzenleyen bir madde kanuna eklendi.(KHK 690 md. 6).

694 sayılı KHK’nın 169-172. maddeleri ile de kanunun bazı maddelerinde değişikliğe gidildi. Değişiklikler kapsamında “kabul edilemeyen yolcular”, ülkeye giriş yapabilmek veya ülkeden transit geçebilmek için sınır kapılarına gelen ancak mevzuatta aranan koşulları taşımadığından ülkeye girişine veya ülkeden transit geçişine izin verilmeyen kişiler olarak tarif edildi. Yine kanunda “taşıyıcıların” yabancı uyruklu yolcuları taşıyan kara, hava, deniz ve demiryolu taşıtlarının gerçek veya tüzel kişi olan sahiplerini veya ticari kara, hava, deniz ve demiryolu işletmecilerini ifade ettikleri hüküm altına alındı. Bu bağlamda “taşıyıcılar” “kabul edilemeyen yolcu”nun taşınmasını engellemek için gerekli tedbirleri almakla, “kabul edilemeyen yolcu”ların geri gönderilene kadar beslenme, konaklama ve acil sağlık giderlerini karşılamakla ve “kabul edilemeyen yolcu”lara ilişkin gerekli bildirimleri yapmakla yükümlü tutuldu. Yükümlülüklere uymayan “taşıyıcı”lara uygulanacak müeyyidelere ilişkin de düzenlemeler yapıldı(KHK 694 md. 171).

Son olarak Kanunun bir maddesine ek yapılarak Genel Müdürlüğe bağlı Hukuk Müşavirliğinin görevleri arasında gerekli görülmesi halinde insan ticareti mağduru hakkında açılacak ya da açılan her tür davaya ve çekişmesiz yargıya katılmak ve Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak da sayıldı (KHK 694 md. 172).

1.13.g
Yabancılar ve Uluslararası Korumaya İlişkin Yapılan Düzenlemeler