Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Değişiklikler

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da yapılan değişiklikler ile özel güvenlik sektörü üstündeki denetimin sıkılaştırılması amaçlandı.

Yöneticiler ve güvenlik sorumlularına ilişkin konular düzenlendi (KHK 680 md. 66).

Mülki idare amirleri kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkili kılındı (KHK 680 md. 67).

Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilecekleri, silahlarını görev alanı dışına çıkaramayacakları yönünde düzenleme yapıldı. Ancak işlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi, dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması, para ve değerli eşya nakli ve cenaze töreni gibi güzergâh ifade eden durumlarda güzergâh boyu görev alanı sayılacaktır. Görev alanının, zorunlu hallerde Komisyon kararıyla genişletilebileceği, kişi korumasında çalışan özel güvenlik görevlilerinin görev alanının; koruduğu kişi ile birlikte olduğunda ülke geneli, koruduğu kişi olmaksızın kişi koruma izni verilen ilin sınırları olduğu hüküm altına alındı (KHK 680 md. 68).

Özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını düzenleyen maddede düzenleme yapılarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; 1) kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, 2) affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar vb. suçlardan mahkûm olmamak, 3) anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar vb. suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak güvenlik görevlisi olabilmek için şart koşuldu. Yine aynı kanun maddesinde güvenlik soruşturmasının olumlu olması şartlar arasına eklendi (KHK 680 md. 69).

Kanunun çalışma iznini düzenleyen maddesinde de değişiklik ve ekleme yapıldı. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması daha önce beş senede bir yenileniyordu şimdi her kimlik verilmesi veya ihtiyaç duyulması halinde yenilecektir. Yönetici veya özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığı veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiği tespit edilenlerin kimliğinin iptal edileceği hüküm altına alındı. Yine aynı maddedeki değişiklikle terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişilerin, özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışmaları yasaklandı (KHK 680 md. 70). Bu hükümle devletten KHK veya soruşturmalarla ihraç edilmiş memurların özel güvenlik sektöründe çalışabilmelerinin önünü kesti.

Özel güvenlik şirketlerine, yetkili ve görevlerine idari para cezası veya yaptırım gerektiren fiilleri düzenleyen madde yeniden düzenlendi (KHK 680 md. 71). Denetimi düzenleyen maddeye aşağıdaki fıkra eklendi: “Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü ya da terör örgütlerine aidiyeti, irtibatı ya da iltisakı bulunduğu tespit edilen şirketlerin faaliyet izni iptal edilir. Bu şekilde faaliyet izni iptal edilen şirketlerin kurucu, temsilci ve yöneticileri özel güvenlik alanında faaliyette bulunamazlar” (KHK 680 md. 72).

1.13.h
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Değişiklikler