Diğer

Kayıp çocukların bulunmasında yaşanan sorunlar uzun zamandır şikayet konusuydu. Bu sebeple 2559 sayılı Polis Vazife ve Salȃhiyet Kanunu’na ek madde kondu. Yapılan düzenlemeyle kaybolan çocukların bulunması amacıyla, polisin sulh ceza hâkiminin veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki idare amirinin yazılı veya sonradan yazılı hale getirilmek üzere sözlü emri ile kayıp çocuğa ait veya başkasına ait olmakla birlikte kayıp çocuk tarafından kullanılan her türlü banka hesap hareketlerini talep etmesine, telekomünikasyon yoluyla iletişimini denetleyebilmesine ve sinyal bilgilerini değerlendirmesine olanak tanındı. Bu bağlamda tedbir kararı, en çok bir ay için verilebilecek; ancak bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere bir ay daha uzatılabilecek. Mülki idare amirinin kararı ise derhal mahkemenin onayına sunulacak. Mahkemenin de kararını en geç yirmidört saat içinde vermesi hükme bağlandı (KHK 680 md. 26).

1481 sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun’da ibare değişiklikleri yapıldı. Değişikliklerin temelinde silah kullanma yetki ve koşullarının belirlendiği ve EGM ve JGK’ya yetki veren düzenlemeye SGK’nın da dahil edilmesi vardır (KHK 680 md. 37-38).

2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’daki değişiklikle 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak en az iki yıl süreyle uzman erbaş statüsünde çalıştıktan sonra 20/10/2016 tarihine kadar kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olup, sözlü sınavın son başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olanlardan, yaş ve merkezi sınav şartı hariç İnfaz ve Koruma Memuru olarak istihdam edilebilmek için öngörülen şartları taşıyanların 30/6/2017 tarihine kadar yapılan sözlü sınav sonuçlarına göre İnfaz ve Koruma Memuru unvanlı vize edilmiş pozisyonlarda sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilmesi sağlandı (KHK 676 md. 7).

3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu’na eklenen madde ile emniyet hizmetleri sınıfına mensup pilot, uçuş ekibi ve İHA uçuş ekibi personelinin on yıl içerisinde görevlerinden ayrılmaları halinde eğitim masraflarını yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak ödemeleri hüküm altına alındı. (KHK 696 md.54)

1.13.m
Diğer