Disiplin, Soruşturma, Ceza

Disiplin ve soruşturma işlemleri açısından yapılan düzenlemeyle, Jandarma personelinin sadece eğer verildiyse askeri görevinden doğan suçlarda Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uygulanması sağlandı. Önceki düzenlemede buna ek olarak askeri suçlarda Askeri Ceza Kanunu hükümleri uygulanıyordu, bu kaldırıldı. Yine önceki düzenlemede mülki görevlerde İl Jandarma veya İlçe Jandarma komutanlarının yetkisi vardı, bu yetki de kaldırıldı (KHK 668. MD. 15).

Açığa alma, görevden uzaklaştırma ve işten el çektirme hallerinde TSK Personel Kanunu’na, Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu’na gönderme yapan maddeler kaldırıldı (KHK 668 md. 20).

Kanuna eklenen geçici madde ile disiplin işlerine ilişkin özel kanun çıkarılana kadar jandarma personelinin disiplin suç ve cezalarının Emniyet Teşkilatı disiplin mevzuatına göre belirleneceği, diğer hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtildi (KHK 668 md. 21) .

Bu tekil düzenlemelerin ardından çıkarılan 682 sayılı KHK ise “Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” başlığına sahip olup içerdiği 39 maddede EGM, JGK ve SGK personeline ilişkin disiplinsizlik ve cezaları, disiplin amirlerini ve kurullarını, disiplin soruşturma usulü ile diğer ilgili hususları düzenlemiştir.

Ertelenmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, affa uğramış vb. olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık suçlarından vb. bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olan JGK’da görevli subay, astsubay, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların Komutanlıkla ilişikleri İçişleri Bakanının onayı ile kesilir şeklinde bir düzenleme eklendi (KHK 694 md. 55).

1.4.g
Disiplin, Soruşturma, Ceza