Diğer

Ek madde ile JGK’nın vardiya yatakhaneleri, kongre merkezleri, sosyal tesis, gazino, moral eğitim merkezleri ve kantinleri, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmeliğe göre kurabileceği hükme bağlandı (KHK 676 md. 18).

Yasaya eklenen geçici madde ile JGK’nın hâlihazırda devam eden yabancı ülkeler ile eğitim ve işbirliği faaliyetleri askeri eğitim işbirliği anlaşmaları ve protokollerinde belirtilen esaslara göre İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülür dendi (KHK 676 md. 19 ve KHK 690 md. 22).

İlginçtir ki ilk KHK metninde “İçişleri Bakanlığı tarafından” ibaresi unutulmuş daha sonra ikinci KHK’da eklenmiştir.

2918 sayılı Karayoları Trafik Kanuna eklenen bir madde ile JGK trafik kuruluşlarının görev ve yetkileri belirlendi (KHK 696 md. 50).

1.4.i
Diğer