Personel: Kaynakları, Terfiler, Özlük Hakları ve Uygulanacak Mevzuat

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesine “VIII- JANDARMA HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bendinden sonra SGK kadrolarında bulunan subay ve astsubayları kapsamak üzere “IX - SAHİL GÜVENLİK HİZMETLERİ SINIFI eklendi (KHK 668 md. 25).

SGK personelinin her türlü özlük işlerinde Devlet Memurları Kanunu; nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından statü ve rütbelerine göre 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanacak denildi (KHK 668 md. 26). Uzman erbaşlar için 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, sözleşmeli erbaş ve erler için 6191 sayılı Sözleşmeli Er ve Erbaş Kanunu hükümleri geçerli olacak denildi (KHK 674 md. 27).

668 sayılı KHK’da 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu da zikredilirken daha sonra 674 sayılı KHK ile bu kaldırılmş ve sözleşmeli er ve erbaş statüsü ve kanunu eklenmiş.

Subaylığa ve astsubaylığa nasıp ve terfi işlemleri, İçişleri Bakanlığının onayıyla yapılacağı belirtildi. Ancak, albaylıktan tuğamiral rütbelerine terfiler ile amirallikte bir üst rütbeye terfiler müşterek kararname ile gerçekleşeceği belirtildi. Rütbelerindeki bekleme süresi dolması ya da kadrosuzluk nedenleri ile emekliliğe sevk edilme durumunda olan ancak hizmetlerine ihtiyaç duyulan albaylar 60 yaşına, amiraller ise 65 yaşına kadar İçişleri Bakanının onayıyla görevde bırakılabilecek. Lüzum görüldüğü hallerde İçişleri Bakanı tarafından, EGM, SGK ve JGK arasında her kademedeki personel, geçici olarak görevlendirilebilecek; silah, mühimmat, teçhizat, taşıt ve diğer taşınırları ile taşınmazlarını birbirlerine geçici olarak tahsis edebilecek veya bedelsiz olarak devredebileceklerdir. Yine aynı maddede fazla çalışma karşılığı asayiş tazminatı gibi bir takım nakdi ve ayni ödemeler de düzenlenmektedir (KHK 668. md. 26).

Yapılan bir ek ile iç güvenlik politikaları ve gelişen güvenlik ihtiyaçlarına göre albay ve üstü rütbelerde bekleme süreleri dolmaksızın kadrosuzluk tazminatı ödenerek müşterek kararnameyle emekliye sevk edebilme yetkisi getirildi (KHK 694 md. 49).

Geçici ek maddelerle Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfından iki adet Tuğamiral/Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı kadrosu ihdas edildi (KHK 668 md. 36; KHK 676 md. 39). Ayrıca SGK, personel temini ve yetiştirilmesi konularında yeterli oluncaya kadar, komutanlık kadrolarında görev yapacak olan amiral, subay, astsubay ihtiyacı İçişleri Bakanlığınca MSB’den talep edilebilecek denildi (KHK 668 md. 36).

Eklenen bir geçici madde ile daha personel ihtiyacına yönelik düzenleme yapıldı. Buna göre, SGK’nın er ve erbaş ile askerlik yükümlüsü ihtiyacı, 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümleri çerçevesinde MSB tarafından üç yıl süreyle karşılanacaktır. Ancak İçişleri Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine ve Bakanlar Kurulu kararıyla bu süre uzatılabilecektir (KHK 669 md. 112).

Eklenen başka bir geçici maddeyle bu KHK tarihinde tamamlanmamış personel temin faaliyetleri ve statü geçiş işlemleri iptal edildi (KHK 674 md. 29).

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödülü düzenleyen 122. Maddesi 1. fıkrasında MSB’nin yetkisine dair cümleden “(Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç)” ibaresi çıkarıldı. Bu, JGK ve SGK’nın İçişleri Bakanlığı’na bağlanmış olmasının doğal bir sonucudur (KHK 680 md. 36).

1.5.d
Personel: Kaynakları, Terfiler, Özlük Hakları ve Uygulanacak Mevzuat