Sicil, Disiplin, Soruşturma ve Ceza

Sahil Güvenlik Komutanı’nın sicil amiri Genelkurmay Başkanı idi, SGK kadrosundaki personelin sicil işlemleri ise TSK esaslarına göre yürütülüyordu. Bu düzenleme kalktı. Sicil Üstleri başlıklı bu maddenin yerine Değerlendirme Raporu başlıklı bir madde geldi ve Sahil Güvenlik bölge komutanları hakkında mülki görevleri açısından konuşlu bulundukları yerin valisi tarafından, terfi, atama, ödüllendirme ve yer değiştirmede dikkate alınmak üzere değerlendirme raporu düzenlenir dendi. Bu raporun içeriğinin ve esaslarının ise İçişleri Bakanlığının çıkaracağı yönetmelikle düzenleneceği belirtildi (KHK 668 md. 30).

Disiplin ve soruşturma usulleri başlığında askeri kanun ve mahkemelerde yargılanma halleri sınırlandı ve yeniden tarif edildi. Önceden “Askeri suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlarından dolayı haklarında 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununa göre işlem yapılır.” şeklindeydi. Şimdi ise bu kanuna göre işlem yapma hali “askeri görev verildiği takdirde bu görevlerden doğan suçlarda” şeklinde sınırlandı (KHK 668 md. 31).

Bir geçici maddeyle şu düzenlemeler getirildi: “Özel kanun çıkarılana kadar disiplin suç ve cezaları Emniyet Teşkilatı disiplin mevzuatına göre belirlenir. Diğer hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. Mülki idare amirleri ile sıralı amirler Sahil Güvenlik personelinin disiplin amiridir. İçişleri Bakanı, SGK’nın her kademesindeki personeline resen disiplin cezası verebilir. İşçilerle sözleşmeli ve geçici personelin cezalandırılmaları ise yürürlükte olan sözleşme hükümlerine göre yapılır” (KHK 668 md. 36).

Bu tekil düzenlemelerin ardından çıkarılan 682 sayılı KHK ise “Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” başlığına sahip olup içerdiği 39 maddede EGM, JGK ve SGK personeline ilişkin disiplinsizlik ve cezaları, disiplin amirlerini ve kurullarını, disiplin soruşturma usulü ile diğer ilgili hususları düzenlemiştir.

1.5.f
Sicil, Disiplin, Soruşturma ve Ceza