Milli Savunma Üniversitesi

Kuruluş Amacı-Kapsamı, Yönetim Organları

Milli Savunma Üniversitesinin kurulması ve “a) Kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan Enstitülerden, b) Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarından, c) Astsubay meslek yüksekokullarından” müteşekkil olması öngörüldü (KHK 669 md. 5). Ayrıca 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılarak MSÜ Rektörlüğüne bağlı yabancı diller yüksekokulu ve savunma ile ilgili diğer yüksekokulların da olacağı belirtildi (KHK 690 md. 16). Bu çerçevede lisansüstü eğitim ve öğretimin hangi bilim dallarında hangi enstitülerin kurulacağı, şekli, süresi, programları ile hangi koşullarda ara verileceği vb. konulardaki yetki daha önce “ilgili kuvvet komutanlığının teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının” şeklinde iken şimdi “Milli Savunma Bakanlığına” verildi (KHK 669 md. 78).

MSÜ’nün eğitim-öğretim plan ve programlarının amacı, söz konusu programların oluşturulması ve yürürlüğe konulmasında görevli ve yetkili olan tüzel kişiliklere yönelik olarak 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu’nun 5. maddesine şu hüküm konuldu: “Eğitim-öğretim plan ve programları; bilimsel alan öğretimi ile temel askerlik ve beden eğitimlerini birbirleriyle uyumlu şekilde çağdaş eğitimin yöntem ve ilkeleri ile bütünleştirerek Milli Savunma Üniversitesi Yüksek Danışma Kurulunun kuvvetlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak oluşturacağı görüş ve tavsiyelerine uygun olarak dekanlıklar tarafından hazırlanır. Hazırlanan plan ve programlar Milli Savunma Üniversitesi Senatosunun kararı ve Bakan onayıyla yürürlüğe girer” (KHK 694 md. 90).

4566 sayılı Harp Okulları Kanunu’nun ilgili maddesindeki değişikliklerle de “harp okullarının (…) eğitim-öğretim programlarında ortaya çıkabilecek sorunları görüşüp karara bağlayan en yüksek eğitim ve öğretim organı” olan Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen temel esaslar doğrultusunda çalışacağı hükmü getirildiği gibi eski mevzuatta kuvvet komutanlıkları ve Genelkurmay’a tanınan bu konudaki yetkiler de MSB’ye devredildi (KHK 669 md. 54-55).

4566 sayılı Harp Okulları Kanunu’nda yapılan değişiklerle, amaç ve kapsamı düzenleyen ilk iki maddedeki “Türk Silahlı Kuvvetleri Harp Okulları” ibaresinden “Türk Silahlı Kuvvetleri” ibaresi çıkarıldı; tanımı maddesinde ise “Kuvvet Komutanlıklarının kuruluşunda” ibaresi yerine “Milli Savunma Bakanlığınca” ibaresi eklendi(KHK 669 md. 52-53). Böylece okulların kurumsal olarak TSK ile bağları koparılırken MSB’ye bağlanmaları sağlandı. Nitekim önceki mevzuatta, “Harp Okullarının kadro ve kuruluşları, ilgili kuvvet komutanlıklarınca hazırlanır ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanır” hükmü yerine, “Harp Okullarının kadro ve kuruluşları Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir” hükmü getirildi (KHK 669 md. 55). Benzer biçimde “görevleri” başlığı içindeki “muvazzaf subayların ve sivillerin eğitim görmesi, sırasıyla kuvvet komutanlıklarının ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesiyle” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığının ihtiyaç ve gerek görmesi halinde” biçiminde değiştirildi (KHK 669 md. 56).

4566 sayılı Harp Okulları Kanunu’na Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarının, MSÜ bünyesinde ve denetiminde kendi özel kanunlarına göre faaliyet göstereceği hükmü konuldu (KHK 669 md. 7). Bu çerçevede ayrıca, “Harp okullarının eğitim ve öğretim, idarî ve diğer faaliyetlerin denetimi ilgili kuvvet komutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığınca yapılır” ibaresinde denetim konusunda söz konusu kurumlara ilişkin ibareler kaldırılarak yerine MSB ibaresi konuldu (KHK 669 md. 74).

Harp okullarının eğitim-öğretim faaliyetleri ile idari hizmetlerinin; “a) Harp okulu kurulları, b) Harp okulu komutanı, c) Dekan, d) Öğrenci alay komutanı tarafından” yürütüleceği kayıt altına alındı (KHK 694 md. 92). Harp okulları kurulları; a) Yönetim kurulu; üyeleri, Rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlığında, dekan, dekan yardımcıları, harp okulu komutanı, dekan tarafından seçilecek iki bölüm başkanı, öğrenci alay komutanı ve kurmay başkanından oluşur, b) Öğretim kurulu; dekanın başkanlığında, dekan yardımcıları bölüm başkanlarından oluşur. Dekanın gerekli görmesi halinde okul komutanı ve öğrenci alay komutanını da toplantıya davet edebilir, c) Disiplin kurulu; rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlığında; harp okulu komutanı, dekan, öğrenci alay komutanı, dekan yardımcıları ve disiplin subayından oluşur. Öğrencilerin disiplin işlem ve cezaları konusunda karar vermeye yetkili olan kurulun ilişik kesme kararlarının, ancak Rektörün teklifi ve Milli Savunma Bakanının onayıyla yürürlüğe girmesi öngörüldü (KHK 694 md. 93).

Yeni düzenlemeye göre, harp okulu komutanı rektöre bağlı asker kişi olarak dekan sorumluluğunda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ile bunlara ilişkin idari işler haricindeki harp okullarında yürütülen askeri eğitim ve diğer tüm faaliyetlerin yönetim, gözetim ve denetiminden sorumlu asker kişidir. Harp okulunun bütçe teklifini yönetim kuruluna sunar (KHK 694 md. 94).

Dekan, Rektöre bağlı olup harp okulundaki eğitim ve öğretim, araştırma, etkinlik ve yayım faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu kişidir. Dekan, eğitim ve öğretimin eksiksiz yürütülmesi için gereken idari tedbirler ve destek hizmetleri için harp okulu komutanlığından talepte bulunabilir. Bu talep gecikmeksizin yerine getirilir (KHK 694 m 95).

Dekan ile okul komutanı arasında astlık-üstlük ilişkisi yoktur ve rütbe karşılıkları aynıdır (KHK 694 m 95).

4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu’nda (AMYO Kanunu) yapılan değişikliklerin temel amacı MSÜ’nün kurulma amacına uygun olarak MSB’nin ve dolayısıyla sivil idarenin askeri eğitim üzerindeki etkinliğinin arttırılmasıdır. Ayrıca MSÜ’nün TSK’ya personel yetiştiren bir eğitim kurumu olması dolayısıyla daha önce TSK bünyesinde olan JGK ve SGK’nın ayrılmasından kaynaklanan çok sayıda ibare değişikliği de yeni mevzuatta yer aldı. Bu bağlamda örneğin kanunun eski halindeki “tanımlar” başlığı altında, söz konusu okullarda akademik bir birim olarak bölümün tanımından JGK ve SGK ibareleri kaldırıldı. Bu ibarelerin kaldırılmasıyla bölümün “TSK’nın ihtiyaçlarına uygun personel yetiştirilmek” amacı tanımlandı (KHK 669 m 82).

Astsubay meslek okullarının görevi “5 inci maddede belirtilen ilkelere ve kuvvet komutanlıklarının görev ve sorumluluklarına uygun olarak muvazzaf astsubay yetiştirmek” olarak tanımlandı (KHK 694 md. 113).

Yapılan diğer değişikliklerle, kadro ve kuruluşlarının belirlenmesinde Genelkurmay, kuvvet komutanlıkları, JGK ve SGK yerine MSB yetkilendirildi (KHK 669 md. 83). Benzer şekilde örneğin AMYO bünyesindeki bölümlerin başkanları asker olmaktan çıkarılırken, eğitim programının içeriğinin belirlenmesinde de GB, kuvvet komutanlıkları, SGK ve JGK yerine MSB yetkilendirildi (KHK 669 md. 82). Yukarıda özetlenen hususa paralel değişiklikler, gerek AMYO’nun diğer organları ve gerekse kuruluş amaç ve ilkelerine yönelik diğer düzenlemeler için de geçerlidir. Bu kapsamda eski mevzuattaki “ana ilkeler” (KHK 669 md. 84), “Yüksek Onur Kurulu” (KHK 669 md. 85), “Denetleme kurulu” (KHK 669 md. 86) başlıkları altında da benzer değişiklikler yapıldı. Ayrıca AMYO’nun denetimi de benzer bir değişiklikle MSB’ye bırakıldı (KHK 669 md. 103).

Astsubay Meslek Yüksek Okullarının organları da Harp Okulları organlarına gerek yapılanma ve gerekse görev ve yetkileri açısından paralel bir kurumlaşmaya sahiptir. Nitekim söz konusu okulların organları; “a) Yüksek okul kurulları, b) Yüksek okul komutanı, c) Yüksek okul müdürü, d) Öğrenci alay veya tabur komutanı”ndan müteşekkildir (KHK 694 md. 114) ve gerek kurullar ve gerekse idarecilerin görev ve yetkileri de benzer şekilde düzenlenmiştir (KHK 694 md. 114-117). Nitekim “Yüksek okul komutanı, Rektöre bağlı olarak, yüksek okul müdürü tarafından yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve bunlara ilişkin idari işler hariç olmak üzere, meslek yüksekokulunda yürütülen askeri eğitim ve diğer tüm faaliyetlerin yönetim, gözetim ve denetiminden sorumlu asker kişidir” (KHK 694 md. 116). Yüksek okul müdürü de “Rektöre bağlı olup; astsubay meslek yüksek okullarındaki eğitim-öğretim, araştırma, etkinlik ve yayım faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu kişidir” (KHK 694 md. 117).

Yüksek Okul Komutanı ile Yüksek Okul Müdürü arasında ast-üst ilişkisi yoktur ve rütbe karşılıkları aynıdır (KHK 694 md. 117).

MSÜ ve bağlı kurumlardaki atamalara ilişkin düzenlemelerin temel mantığının, MSB eliyle sivil idarenin askeri eğitim ve öğretim üzerindeki etkinliğinin arttırılması olduğu söylenebilir. Bu çerçevede okul komutanları dışındaki yöneticilerin ya MSB veya MSB tarafından atanan yöneticilerce atanması dikkat çekicidir. Dahası KHK düzenlemeleri öncesindeki eski mevzuatta okul komutanlarının en üst düzey yöneticiler olması hali değişmiş, Cumhurbaşkanı tarafından atanan Rektör ile MSÜ’ye bağlı diğer kurumlara Milli Savunma Bakanınca atanan ve asker kişiler olmayan, Dekan, Bölüm Başkanları ve Astsubay Okulları Müdürlerine tanınan yetkiler ile okul komutanlarına denk rütbeler aracılığıyla sivil idarenin askeri eğitim üzerinde kontrolü sağlaması hedeflenmiştir. Aşağıda atamalara ilişkin önemli ayrıntılar not edilmiştir.

Enstitü müdürlerinin Milli Savunma Bakanı tarafından atanması (KHK 669 md. 6) ve asker kişiler olmaktan çıkarılmaları kayıt altına alındı (KHK 669 md.60).

Harp okulu dekanlarının yeni düzenlemede Milli Savunma Bakanı tarafından 3 yıllığına atanması hükmü getirildi ve bu nedenle eski düzenlemede 926 sayılı TSK Personel Kanunu hükümlerine göre asker kişi olmasına ilişkin hüküm kaldırıldı. Aynı değişiklik dekan yardımcıları için de geçerlidir (KHK 669 md. 58-59).

Harp Okulu komutanlarının atanmasının 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılacağı hükmü korundu (KHK 694 md. 94).

Astsubay Meslek Yüksek Okulu komutanlarının ataması 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılması hükmü korundu (KHK 694 md. 116).

Astsubay Meslek Yüksek Okul müdürlerinin asker olmayan kişi olarak Milli Savunma Bakanı tarafından 3 yıllığına atanması ve süresi bittiğinde yeniden atanması öngörüldü (KHK 694 md. 117).

MSÜ ve bağlı kurumların eğitim-öğretim politikasının belirlenmesi, eğitim öğretim kadrosu ve öğrenci alımına ilişkin usul ve esaslarda KHK’lar aracılığıyla yapılan değişikliklerin temel amacı da askeri eğitim-öğretim üzerinde sivil idarenin tam kontrolünü sağlama ana hedefine paraleldir. Nitekim askeri eğitim-öğretim politikalarının saptanması, kadro atamaları ile öğrenci kabulü usul ve esaslarının belirlenmesinde MSB’nin önemli ölçüde yetkili kılınması dikkat çekicidir. Ayrıca askeri liselerin kapatılmasıyla, diğer lise ve dengi okullardan öğrenci kabulü başlı başına çok önemli bir düzenleme olarak nitelendirilebilir. Aşağıda KHK düzenlemelerine ilişkin ayrıntılar not edilmiştir.

MSÜ öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin konularda sivil öğretim elemanlarının YÖK, asker öğretim elemanlarının TSK Personel Kanunu’na tabi olacağı hükmü getirildi (KHK 669 md. 8).

6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. Maddesinde yapılan değişiklikle, MSÜ bünyesindeki sivil öğretim elemanlarının maaşları düzenlendi. Aynı kanunun 8/A maddesinde değişiklik yapılarak sivil öğretim elemanlarına ilişkin uygulanacak disiplin hükümleri de düzenlendi. Buna göre sivil öğretim elemanlarına, “Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan sivil memurlara uygulanan hükümler tatbik edilir.” Ayrıca 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere ilave olarak; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan diğer disiplinsizliklere ilişkin sözleşmeli veya atamalı öğretim elemanlarına yükseköğretim mevzuatında yer alan aynı neviden disiplin cezaları uygulanır (KHK 694 md. 177-178).

4566 sayılı Harp Okulları Kanunu’nda “Öğretim Elemanları” başlığı altında Yrd. Doç., Doçent ve Profesör atamalarında değişiklik yapıldı. Buna göre; harp okullarındaki boş yardımcı doçent kadroları Rektörlük tarafından ilan edilir. Kadroya talip adaylar başvuru dosyalarını dekanlığa teslim eder. Yeterli şartları taşıdığı dekanlıkça tespit edilenlerden yabancı dil sınavını geçenler arasından dosyaları yazılı bilimsel değerlendirme neticesinde uygun görülenler, Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile atanır. (KHK 694 md.98).

Bu başlık altında Yrd. Doç., Doç. ve Profesörlük atamaları daha önce 669 sayılı KHK ile düzenlemiş ve kadroların ilanı ve atamalarda MSB’nin önemli ölçüde söz sahibi olması sağlanmıştı. 694 sayılı KHK ile MSB’nin söz konusu kadrolara atamalardaki belirleyiciliği sürmekle birlikte, Rektör ve diğer yöneticilerin çoğunluğunu yine MSB’nin ataması itibariyle sözü geçen makamlara da yetki verilmiş.

Doçentliğe atanmak için; “2547 sayılı Kanun’da düzenlenen doçentliğe yükseltilme şartlarını yerine getirmek ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak gereklidir. Harp okulu dekanlıklarınca ihtiyaç görülen doçent kadroları, Rektörlüğe bildirilir. Rektörlük uygun gördüğü boş doçentlik kadrolarını ilan eder. Kadroya talip adaylar başvuru dosyalarını Rektörlüğe teslim ederler. Uygun şartları taşıdığı Rektörlükçe tespit edilenlerden dosyaları, yapılan inceleme ve ilgili mevzuata uygun bilimsel yazılı değerlendirmeden olumlu bulunan ve uygun bulunan adaylar Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile atanır” (KHK 694 md. 99).

Profesörlüğe yükselebilmek için; “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda düzenlenen profesörlüğe yükseltilme şartlarını yerine getirmek ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak gereklidir. Harp okulu dekanlıklarınca ihtiyaç görülen profesör kadroları, Rektörlüğe bildirilir. Rektörlük, uygun gördüğü boş profesörlük kadrolarını ilan eder. Kadroya talip adaylar başvuru dosyalarını Rektörlüğe teslim ederler. Yeterli şartları taşıdığı Rektörlükçe tespit edilenlerden dosyaları mevzuata uygun inceleme ve bilimsel yazılı değerlendirmeden müspet sonuç alan ve akademik yönden uygun görülen adaylar Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile atanır. (KHK 694 md. 100)”.

Astsubay meslek yüksekokullarına yardımcı doçent, doçent ve profesör atamaları harp okulları için öngörülen usul ve esaslara benzer biçimde ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu’nun 15, 16 ve 17. maddelerinde yapılan değişikliklerle düzenlendi (sırasıyla KHK 694 md. 118, KHK 694 md. 119, KHK 694 md. 120). Ayrıca öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin hükümler de harp okullarındakine benzer düzenlemeler içermektedir.

4566 sayılı kanunun “Özlük Hakları” başlığı altındaki 40. maddesinde yapılan değişiklikle, öğretim üyelerine ek ders ücretlerinde uygulanacak esasları belirleme yetkisi konusunun düzenlendiği fıkrada “ilgili kuvvet komutanlıklarınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” ibaresiyle değiştirildi (KHK 669 md. 79). Ayrıca “emeklilik yaş haddi” başlığı altında general/amiral öğretim üyelerinin rütbesinin yaş haddine kadar hizmet edebilmesinde “Genelkurmay Başkanlığının teklifi ile” ibaresi MSB’nin teklifi ibaresiyle değiştirildi (KHK 669 md. 65).

4566 sayılı kanunda yapılan değişiklikle, Harp okulları dışına atanma ve görevlendirmelerde (KHK 669 md. 66), sivil öğretim görevlilerinin atanmasında (KHK 669 md. 67), okutmanlar ve öğretim yardımcılarının atanmasında (KHK 669 md. 68-69), yabancı uyruklu öğrencilerin atanmasında GB ve Kuvvet Komutanlıklarının yetkileri kaldırılarak MSB yetkilendirildi. Yabancı öğretim elemanlarının atanması, dekanlığın talebi, Rektörlüğün ihtiyaç göstermesi ve Bakan onayıyla gerçekleştirilir dendi (KHK 694 md. 102).

4566 sayılı kanunda yönetmelikle düzenlenecek denetlemeye ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde GB ve Kuvvet Komutanlıkları yetkili kurum olmaktan çıkarıldı (KHK 669 md. 80).

4566 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle, yurtiçi ve yurtdışında öğretim elemanı yetiştirme konusu düzenlendi (KHK 694 md. 103). Ayrıca öğretim elemanlarının diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilmesi için Rektörün teklifi ve Bakanın onayına ilişkin hüküm ile öğretim elemanlarının yurtdışına uzun süreli inceleme/araştırma görevlerine Rektörün teklifi, Bakanın onayına ve yurtiçindeki araştırma/inceleme görevleri için dekanın teklifi ve Rektörün onayına ilişkin hükümler kanuna konuldu (KHK 694 md. 105-106).

Aynı kanunun denetimle ilgili 35. maddesindeki değişiklikle, öğretim faaliyetlerinin bilimsel yönden denetlenmesinin Rektörlük tarafından yapılması hükme bağlandı (KHK 694 md. 108).

Aynı kanunun özlük hakları ile ilgili 40. maddesine yapılan ek ile “ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere ilave olarak; bunlara, 2547 sayılı Kanun’da yer alan diğer disiplinsizlikleri işleyen sözleşmeli veya atamalı öğretim elemanlarına yükseköğretim mevzuatı uyarınca verilen disiplin cezaları uygulanır” hükmü getirildi (KHK 694 md. 110).

Öğrenci Alımına İlişkin Usul ve Esaslar

6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun’a geçici madde eklenerek “Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 31/12/2020 tarihine kadar enstitülere giriş ve kabul şartları, kuvvet komutanlıklarının ihtiyaçları ve personel durumu dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir” ifadesi eklendi (KHK 694 md. 179).

4566 sayılı Harp Okulları Kanunu’nun “Harp Okullarına Giriş Şartları” başlığı altındaki “esas öğrenci kaynağı askeri liseleridir” ifadesi kaldırılarak “Harp okullarının öğrenci kaynağı lise ve dengi okul mezunlarıdır” ifadesi konuldu (KHK 669 md. 76). Ayrıca eski düzenlemede “İhtiyaç halinde, ilgili Kuvvet Komutanlıklarınca belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan sivil liseleri bitiren ve yönetmelikte belirtilecek şartları taşıyan öğrenciler de Harp Okullarına alınırlar” ifadesi de bütünüyle kaldırıldı (KHK 669 md. 76).

4566 sayılı Harp Okulları Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklendi “Geçici madde 4- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak temin faaliyeti ile Hava Harp Okulunun birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarına pilotaj eğitimi veren üniversiteler öncelikli olmak üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilir. Bu öğrencilerin Hava Harp Okuluna geçişine ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken belirlenir” (KHK 671 md. 15).

Aynı kanuna “geçici madde 5” eklenerek “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak temin faaliyeti ile harp okullarının birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarına üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilir. Harp okullarına geçişe ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken belirlenir” ifadesi hüküm altına alındı (KHK 676 md. 67).

Askeri okullardaki lisansüstü öğrencilere yönelik olarak tedbir düzenlemesi yapılarak şu hüküm konuldu: “Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde, Harp Okulları ile kapatılan Harp Akademilerindeki enstitülerde lisansüstü öğrenim görmekte olan sivil öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu’nca üniversitelerin durumlarına uygun enstitülerine yerleştirilirler. Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak usul ve esasları belirlemeye, uygulamayı yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve ortaya çıkan tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu görevli ve yetkilidir” (KHK 677 md. 5).

Lisans düzeyinde öğretimi düzenleyen maddede değişiklik yapılarak; “Hazırlık sınıfında başarısız olanlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversite sınavına girdikleri yıl aldıkları puanlarına uygun bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilirler” hükmü konurken, “Milli Savunma Bakanlığınca” ibaresi “Rektörlük tarafından” şeklinde değiştirildi (KHK 694 md. 109).

4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu’nun “öğrenci kaynağı” başlığı altında değişiklik yapılarak eski mevzuatta “Astsubay Hazırlama Okulları mezunları ile Astsubay Meslek Yüksek Okullarının bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanan sivil lise ve dengi okullar mezunlarıdır” ifadesi kaldırıldı ve “öğrenci kaynağı lise ve dengi okul mezunlarıdır” ifadesi konuldu (KHK 669 md. 100).

4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu’na “Geçici Madde 4” eklenerek, “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak temin faaliyeti ile astsubay meslek yüksek okullarının birinci sınıflarına üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilir. Astsubay meslek yüksek okullarına geçişe ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken belirlenir” ifadesi kayıt altına alındı (KHK 676 md. 68).

1.6.a
Milli Savunma Üniversitesi