Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) JGK ve SGK’nın TSK bünyesinden ayrılarak İçişleri Bakanlığına bağlanması dolayısıyla daha önce TSK bünyesindeki personel eğitiminin de TSK’dan ayrılması gereğine binaen kurulmuştur. JSGA’nın kurulması ile eski mevzuatta GB ve Kuvvet Komutanlıkları ve MSB’ye ait olan yetki ve görevler İçişleri Bakanlığı ve JSGA yönetim organlarına verilmiştir. Aşağıda JSGA’ya dair düzenlemeleri ayrıntıları not edilmiştir.

2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu’na “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi” başlığı ve altında 13/A maddesi eklendi:

“Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarının subay ve astsubay ve diğer personel ihtiyacını karşılamak, önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın yapmak üzere bünyesinde fakülte, enstitü, astsubay meslek yüksekokulları, eğitim ve araştırma merkezleri ve kurslar bulunan bir yükseköğretim kurumu olarak İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kurulmuştur.

Kuruluş, görev ve çalışma usulleri Yükseköğretim Kurulunun da görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Akademi Başkanı ve Başkan Yardımcıları İçişleri Bakanı tarafından atanır, asker veya sivil olabilir” (KHK 669 md. 113).

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin ihtiyaçları Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinden karşılanır (KHK 674 md. 30).

“Akademide görevli Jandarma Hizmetleri Sınıfı ile Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfından öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemelerde 926 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak bu kapsamdaki öğretim elemanlarına, 2914 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre hesaplanacak üniversite ödeneği ile Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet tazminatından hangisi fazla ise o ödenir” ifadesi hüküm altına alındı (KHK 680 md. 44).

2914 sayılı Kanunun 13/A maddesine yeni eklemeler yapıldı. Söz konusu eklemelerin en önemlisi, temel askerlik eğitimi dışında kolluk eğitiminde başarılı olanların da JGK’nın veya SGK’nın lüzum görmesi ve İçişleri Bakanlığının uygun görmesiyle ilgili branşlara nasb edilebilmelerine ilişkindir. Ayrıca Akademi tarafından Akademide yetiştirilmeyen ya da az yetiştirilen sınıf ve branşlar için diğer yükseköğretim kurumlarıyla protokoller yaparak öğrenci yetiştirebileceği veya kendi nam ve hesabına diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenci yetiştirebileceği, özel ihtisas gerektiren alanlar için eğitim süreci içerisinde ilgili yükseköğretim kurumlarıyla protokoller yapabileceği kayıt altına alındı. Buralarda öğrenim görecek öğrenciler özlük hak ve yükümlülükleri açısından Akademide öğrenim görenlerle aynı koşulları haiz olur (KHK 676 md. 16-19).

JSGA bünyesindeki fakültelerin dekanlarının, Akademideki lisans eğitim ve öğretiminin yürütülmesinden, Akademi Başkanına karşı sorumlu olacağı ve dekanların atamasının, İçişleri Bakanınca yapılacağı düzenlendi. Akademide istihdam edilen muvazzaf asker sınıfı dışından öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin YÖK Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerinin uygulanması ve ayrıca disiplin hükümleri açısından aynı kurumda görevli sivil devlet memurları mevzuatının uygulanması hususu kayıt altına alındı (KHK 694 md. 54).

190 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin “İstisnalar” başlığını taşıyan 3. maddesine yapılan eklemelerle, jandarma hizmetleri sınıfına ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfına yapılacak atamalar ile JGK, SGK ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er istihdamının merkezi bütçe kanununun öngördüğü sınırlamalara tabi olmayacağı kayıt altına alındı (KHK 676 md. 44).

1.6.b
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi