TSK ve Bağlı Kurumlar ile JGK ve SGK’da Çalışanların Özlük Haklarına İlişkin Diğer Düzenlemeler

Söz konusu düzenlemelerin temel olarak iki nedenle yapıldığı söylenebilir: Siyasi iradenin ordu üzerindeki otoritesini güçlendirmek üzere GB’nin yetkilerini kısmak ve darbe girişimi sonrası artan personel ihtiyacını karşılamak.

2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’ndaki değişiklikle 926 sayılı TSK Personel Kanunu uyarınca belirlenen yükümlülük süresini tamamlamadan bir mahkeme veya disiplin kurulu kararına dayanılarak TSK’dan ilişiği kesilenlerin kalan yükümlülük süresi dolmadan yeterlik belgesinin sağladığı yetki ve imtiyazları kullanamayacakları hüküm altına alındı (KHK 671 md. 14).

675 sayılı KHK’nın ilgili maddesinde düzenleme yapılarak TBMM kararlarına dayanılarak yabancı ülkelere birlik hâlinde veya münferiden gönderilen subay, astsubay, uzman jandarma, sivil memur, işçi, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere, zorunlu askerlik görevini ifa eden erbaş ve erlere tazminat ödenmesi, bunun usul ve esasları hükme bağlandı. Bu düzenlemenin Suriye’ye yönelik Fırat Kalkanı Operasyonu sonrasında doğan ihtiyaca binaen yapıldığını söyleyebiliriz. Operasyon bölgesinde güvenlik personelinin yanı sıra yardım, hizmet ve yeniden inşa faaliyeti için sivil memur ve işçiler de görevlendirilmişti (KHK 676 md. 66).

4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun’da 681 sayılı KHK’nın 66-71 maddeleri ile değişiklikler yapıldı.

Sözleşmeli subayların sözleşmelerinin uzatılması onayı GB’den alınarak ilgilisine göre MSB ve İçişleri Bakanlığına verildi (KHK 681 md. 66).

Eski kanun metninde sözleşmeli subaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenlerin subaylığa nasbedildikleri tarihten itibaren 10 yıl boyunca istifa edemeyeceklerine ilişkin ibare 15 yıl istifa edemezler olarak değiştirildi (KHK 681 md. 67).

“Astsubay kaynakları” başlığı altında “bölüm ve branşları Genelkurmay Başkanlığının tespit edeceği”ne ilişkin ibare kaldırıldı (KHK 681 md. 68).

Sözleşmeli astsubaylıktan muvazzaf astsubaylığa geçirilenlerin astsubaylığa geçtikten sonra, astsubaylığa nasbedildikleri tarihten itibaren 10 yıl istifa edemeyeceklerine ilişkin düzenlemede süre 15 yıl oldu (KHK 681 md. 69).

Değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte 12. hizmet yılını tamamlamış olan sözleşmeli subay ve astsubaylara diğer koşulları karşılamaları kaydıyla yapılacak ilk muvazzaf subay ve astsubay geçiş sınavına başvurma hakkı tanındı (KHK 681 md.71).

5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yapılan değişiklikle 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun ek 36. maddesi kapsamında istihdam edilen ihtiyat pilotlar ile MSB ve bağlı birimlerinde personel ve askeri öğrenci temin faaliyetine yönelik hizmetlerin yürütülmesi için görevlendirilen emekli subay ve astsubayların “herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin herhangi bir pozisyon, kadro veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar” şeklindeki düzenlemeden muaf tutulmaları sağlandı (KHK 681 md. 73). Böylece tarif edilen kategoride hizmetlerine ihtiyaç duyulan emekli subay ve astsubayların emekli maaşları kesilmeden yeniden istihdam edilebilmelerinin önü açıldı.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na ekleme yapıldı ve kaçakçılıkla mücadelede görev alan Kara ve Deniz Kuvvetleri personeline de ikramiye ödenmesi tanzim edildi (KHK 690 md. 12).

1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanun’a eklenen madde ile harp okullarında, üniversite ve yüksekokullarda öğrenim gören askeri hazırlık öğrencilerine yapılacak ödemeler düzenlendi (KHK 694 md. 40).

6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş-Er Kanunu’nda yapılan değişikliklerle sözleşmeli er-erbaş olabilmek için “güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak; güvenlik soruşturmasının sonucunun henüz gelmediği hallerde arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak” niteliğinin aranması ve yine sözleşmenin feshi için “güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması” eklendi. “Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü hâlinde on gün, kendisinin evlenmesi halinde yedi gün, eşinin doğum yapması halinde on gün” mazeretli izin hakkı tanındı. Ayrıca söz konusu personelin istihdam edildikleri kadroların kuvvetlerinin değişmesi halinde, ilgisine göre MSB veya İçişleri Bakanlığı tarafından yerlerinin değiştirilmesi düzenlenmiştir (Öncesinde GB idi). Ayrıca yine aynı kanunda ikramiye gösterge tablosu da değiştirildi (KHK 694 md. 164-167).

3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu’nda yapılan değişiklikle uzman jandarmaların mecburi hizmet süresi ondan onbeş yıla çıkarıldı. Sağlık vb. nedenler hariç olmak üzere hizmet yükümlülük süresi içerisinde ayrılmaları halinde ödeyecekleri tazminata ilişkin hükümler eklendi. (KHK 696 md.67-68)

4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malül olan isteklilerin sözleşmelerinin gerekli şartları haiz olmaları halinde uzatılabilmesi hüküm altına alındı. (KHK 696 md.75)

6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’nda sosyal güvenlik ve mali haklara ilişkin hükümlerde değişiklikler yapıldı; yatarak tedavi gören, uzun süreli tedavi gerektiren hastalık geçiren, hudut birliklerinde veya terörle mücadele kapsamında yaralananlar hariç olmak üzere kullanılan hastalık izinlerinin aylık ücretten düşülmesi düzenlendi. (KHK 696 md.110)

1.7.f
TSK ve Bağlı Kurumlar ile JGK ve SGK’da Çalışanların Özlük Haklarına İlişkin Diğer Düzenlemeler