Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı ve Kamu İdaresine İlişkin Düzenlemeler

192 sayfalık 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı tüm kurum ve kuruluşlarıyla, görevleri, yetkileri, kadrolar, atamalar ve görevlendirmeler, personel yapısı, yöneticilerin sorumlulukları ve yetki devri, mali hükümler ile tarif edilmiştir. Bu kararname ile ortaya çıkan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı’nın ana yapısı şu şekildedir:

Cumhurbaşkanlığı Makamı (Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Danışmanı, Özel Temsilci)

Cumhurbaşkanı Yardımcıları

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı (Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü)

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları (Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu,Yerel Yönetim Politikaları Kurulu)

Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar (Devlet Arşivleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı,1 İletişim Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu)

Bakanlıklar ve Bağlı Birimler (Adalet Bakanlığı, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı)

Cumhurbaşkanlığı Ofisleri (Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Yatırım Ofisi)

2 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanılmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemiştir. 3 nolu Kararname’de uzun ekli listelerle sayılan üst kademe kamu yöneticileri ile ilgili usul ve esaslar ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usul ve esasları belirlenmiştir.

271 sayfalık 4 nolu Kararname ise Bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşların teşkilatı hakkında tüm düzenlemeleri içermektedir. Bu kararname ile toplam 54 kuruma dair ayrıntılı düzenleme yapılmıştır. 5 nolu Kararname Devlet Denetleme Kurulu ile ilgili düzenlemeleri içermektedir.

9 nolu Kararname Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında olup, esas olarak Cumhurbaşkanının yetkilendirilmesi üzerinedir.

10 nolu Kararname Resmi Gazete hakkında olup, Cumhurbaşkanlığınca yayınlanacağı hükme bağlanan Resmi Gazetenin içeriği ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

11 nolu Kararname ile 1 nolu Kararname’de de zikredilen Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Arşivleri Başkanlığı kurulmuş ve kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 12 nolu Kararname2 ile de, aynı şekilde 1 nolu Kararname’de de zikredilen Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kurulmuş ve kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

1. Genelkurmay Başkanlığı daha sonra 4 nolu kararname ile Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmış ve Genelkurmay Başkanlığı Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar listesinden çıkarılmıştır. Bu konu aşağıda tekrar ele alınmaktadır.

10.a
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı ve Kamu İdaresine İlişkin Düzenlemeler