Taşınmaz, Banka Hesabı ile Her Türlü Hak ve Alacaklara El Koymanın Koşullarının Yeniden Düzenlenmesi

KHK’nın 3(1)(ı) maddesiyle getirilen el koyma işlemlerine ilişkin bir diğer düzenleme ise, soruşturma ve kovuşturma aşamasında şüpheli veya sanığın işlediği suçlardan elde edilen veya suçun işlendiği taşınmaza, bankalardaki hesaplara ve her türlü hak ve alacaklara, ilgisine göre, BDDK, SPK, Mali Suçları Araştırma Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan alınması gereken rapor olmaksızın, doğrudan el konulabilmesidir. KHK’ya göre, bu kararı vermeye ise sulh ceza hâkimliği yetkili kılındı. Oysa daha öncesinde, CMK madde 128/9’a göre bu tür el koymaya, ağır ceza mahkemesi ancak oybirliğiyle karar verebiliyordu. Esasen bu usul de, 17-25 Aralık soruşturmaları sırasında, malvarlıklarına el koyulmasını zorlaştırmak için getirilmişti. Şimdi ise KHK ile bu usul yine kolaylaştırıldı.

KHK’nın 3(1)(ı) maddesiyle, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısına da el koyma yetkisi tanındı. Oysa KHK öncesinde, soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunsa dahi Cumhuriyet savcısının el koyma emri vermesi mümkün değildi. Belirtmek gerekir ki aklama (TCK madde 282) ve terörün finansmanı (TMK madde 8) suçlarından elde edildiği iddia edilen malvarlığı değerlerine, soruşturma evresinde gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da el koyma kararı verilebilir. Fakat bu durumda dahi hâkim kararı olmaksızın yapılan el koyma işleminin 24 saat içinde görevli hâkimin onayına sunulması ve hâkimin kararını en geç 24 saat içinde vermesi gerekir (Bkz. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun madde 17/2). Yine hâkim kararı olmaksızın yapılan el koyma işleminin, beş gün içinde görevli hâkimin onayına sunulması gerektiği; hâkimin, kararını el koymadan itibaren on gün içinde açıklayacağı; aksi halde el koymanın kendiliğinden kalkacağı düzenlendi.

2.2.d
Taşınmaz, Banka Hesabı ile Her Türlü Hak ve Alacaklara El Koymanın Koşullarının Yeniden Düzenlenmesi