Tanık Dinletme Hakkına Sınırlama

676 sayılı KHK’nın 4. maddesiyle Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, sanığın veya katılanın gösterdiği tanık veya uzman kişinin duruşmada dinlenmesi talebinin hâkim tarafından reddedilebileceği düzenlendi. Kanun önceden, tanık veya uzman kişinin çağrılması talebinin reddedilmesi halinde, sanığa veya katılana bu kişiyi mahkemeye getirme imkânı tanır ve getirilen kişinin duruşmada dinlenmesini zorunlu tutarken; KHK ile ilgili maddeye eklenen cümleyle, hâkime davayı uzatmak amacıyla yapılan talepleri reddetme yetkisi verildi. Oysa ceza yargılamasında “duruşmanın sözlülüğü” ilkesi uyarınca, bir tanığın duruşmada dinlenmesi mümkün ise, onun mutlaka duruşmada dinlenmesi gerekir. Bu düzenleme, yargılama sırasında tanık veya bilirkişinin duruşmada dinlenmesinin keyfi biçimde engellenmesi riskini doğurmakta; adil yargılanma hakkının temel unsurlarından biri olan, savunmanın kendi tanıklarını dinletme ve yargılama sırasında iddia makamı karşısında eşit silahlarla savunma yapabilme hakkını, katılanın ise iddiasını ileri sürebilme hakkını kısıtlamaktadır.

2.3.b
Tanık Dinletme Hakkına Sınırlama