Gözaltı Süresinin Uzatılması

29 Ekim 2016 tarihli, 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 6(1) maddesiyle, TCK’nın İkinci Kitap Dördüncü Kısım, Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile TMK kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakımından gözaltı süresi, olağanüstü halin devamı süresince azami olarak otuz gün olarak düzenlenmişti. 684 sayılı KHK’nın 10(a) maddesiyle bu kanunda değişikliğe gidilerek, bahsi geçen suçlar bakımından gözaltı süresi azami 7 gün olarak düzenlendi ve Cumhuriyet savcısına, gözaltı süresini 7 gün süreyle uzatma yetkisi tanındı. Bu durumda yeni düzenlemeyle gözaltı süresi 7+7, 14 günü aşamayacaktır. OHAL düzenlemelerinden önce CMK madde 91’e göre gözaltı süresi, şüphelinin ifadesi yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren 24 saat ile sınırlıydı. Bu süre, toplu olarak işlenen suçlarda, delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle, Cumhuriyet savcısı tarafından her defasında bir günü geçmemek üzere, 3 gün süreyle uzatılabiliyordu.

2.4.a
Gözaltı Süresinin Uzatılması