Tutukluluğun Dosya Üzerinden İncelenmesi

668 sayılı KHK’nın 3 (1) (ç) maddesiyle birlikte, TCK’nın İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, TMK kapsamına giren suçlar ile toplu işlenen suçlar bakımından yapılacak salıverme veya tahliye taleplerinin, en geç otuzar günlük sürelerle tutukluluğun incelenmesi ile dosya üzerinden karara bağlanacağı düzenledi. Bundan önce de 667 sayılı KHK’nın 6(1)(ı) maddesi, tutukluluğun incelenmesi, ilk tutuklama kararına itiraz ve tahliye taleplerinin dosya üzerinden karara bağlanabileceğini düzenlemişti. 668 sayılı KHK’daki “bağlanır” ifadesiyle, incelemenin dosya üzerinden yapılması ihtiyari olmaktan çıkarıldı ve sayılan suçlarla ilgili tüm tutukluluk incelemelerinin, hâkim ya da mahkemeye hiç bir takdir hakkı bırakılmaksızın, dosya üzerinden yapılmasının yolu açıldı. Oysa kişi hürriyeti ve güvenliğine yönelik, tutuklama gibi ağır bir tedbir karşısında etkili bir itiraz yolunun varlığından bahsedebilmek için, duruşmalı bir inceleme yapılması; şüpheli, sanık veya avukatına, bizzat dinlenilme, savunma ve beyanda bulunabilme ve tutukluluk gerekçelerine sözlü olarak itiraz edebilme hakkının tanınması gerekir.

2.4.d
Tutukluluğun Dosya Üzerinden İncelenmesi