Mahpusların Ziyaret ve Haberleşme Hakkına Yönelik Kısıtlamalar

667 sayılı KHK’nın 6(e) maddesiyle, tutukluların dış dünyayla ilişki kurma ve görüş haklarına önemli sınırlamalar getirildi. Olağanüstü halin yürürlüğe girmesinden önce, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik’e göre, mahpuslar, haftada bir kez olacak şekilde, üçü kapalı, biri açık görüş olmak üzere yakınlarıyla ayda dört kez görüşme yapma hakkına sahiptiler. Yönetmelik’te ziyaret hakkına sahip yakınlar, geniş anlamda aile fertleri (“Eş, anne, baba, büyükanne ve büyükbaba, çocuk, torun, kardeş, gelin, damat, kayınbirader, baldız, yenge, enişte, görümce, kayınvalide, kayınpeder, kayınvalidenin anne ve babası, kayınpederin anne ve babası, eşin başkasından olma çocuğu, büyükanne ve büyük babanın anne ve babaları, torun çocuğu, kardeş çocuğu, eşi, amca, hala, dayı, teyze ve bunların eşleri.”) ile tutuklu ve hükümlülerin kendilerinin seçebileceği, bunların dışında kalan üç ziyaretçi olarak düzenlenmişti. 668 sayılı KHK’ya göre ise, tutuklu olanların yakınlarıyla görüş hakkı önemli ölçüde sınırlandırıldı. Buna göre, Adalet Bakanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığının yetkileri saklı kalmak üzere tutuklular, belgelendirmeleri koşuluyla sadece eşleri, ikinci dereceye kadar kan ve birinci derece kayın hısımları ile vasi veya kayyımı tarafından ziyaret edilebilecektir. Böylece, hem tutukluları ziyaret hakkına sahip olan yakınlarının kapsamı daraltıldı hem de tutukluların kendi seçebilecekleri 3 kişiyle görüşme hakları kaldırıldı. Yine tutuklular için haftada bir olan telefonla görüşme hakkı, on beş günde bire düşürüldü ve KHK’da belirtilen kişilerle sınırlandırıldı.

696 sayılı KHK’nın 102. maddesi, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da değişiklik yaparak, aile yakınları yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır hastalık içinde bulunan tutukluya hasta ziyareti amacıyla izin verme yetkisini, ceza infaz kurumu en üst amirinin önerisi üzerine, Cumhuriyet başsavcılığının onayına bağladı. Kanun’un önceki halinde bu yetki, soruşturma evresinde soruşturmayı yapan Cumhuriyet savcısına; kovuşturma evresinde ise kovuşturmayı yürüten hâkim veya mahkemeye aitti.

2.5.a
Mahpusların Ziyaret ve Haberleşme Hakkına Yönelik Kısıtlamalar