OHAL KHK’ları Kapsamındaki İşlemler İçin Yürütmeyi Durdurma Yasağı

667 sayılı KHK’nın 10. ve 668 sayılı KHK’nın 38. maddeleriyle, olağanüstü hal süresince yayımlanan KHK’lar kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyeceği öngörüldü. İdarenin OHAL KHK’larına dayanarak yaptığı işlemler açıkça hukuka aykırı olsa bile, idare mahkemeleri yürütmeyi durdurma kararı veremeyecektir. Böylece idarenin OHAL KHK’ları kapsamında yaptığı ve yapacağı işlemlerin yargısal denetimi zorlaştırıldı. Anayasa’nın 125. maddesi, OHAL döneminde yürütmenin durdurulması kararı verilmesinin sınırlanabilmesine imkân tanımakla birlikte, bunun ancak kanunla düzenlenmesine izin verir. Bu durumda, idari yargıda yürütmeyi durdurma kararı verilebilmesinin KHK hükmü ile sınırlanması Anayasa’ya açıkça aykırıdır.

2.6.a
OHAL KHK’ları Kapsamındaki İşlemler İçin Yürütmeyi Durdurma Yasağı