İdare Aleyhine Dava Masrafı ve Vekâlet Ücretine Karar Verilemeyeceği Durumlara İlişkin Düzenlemeler

683 sayılı KHK’nın 5. maddesiyle, KHK’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce ve olağanüstü halin devamı süresince, terör örgütlerine veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılarla iltisaklı ya da irtibatlı olduğuna karar verilerek hakkında çeşitli tedbir ve yaptırımlar uygulanmış olan halka açık ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumları ve/veya bunların iş ve işlemleri hakkında Sermaye Piyasası Kanunu’na göre açılan dava ve takiplerde, idare aleyhine yargılama giderine ve vekâlet ücretine hükmedilemeyeceği ve hükmedilenlerin tahsil edilemeyeceği düzenlendi.

Benzer bir şekilde, 690 sayılı KHK’nın 56. fıkrasıyla, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nu kuran 685 sayılı KHK’ya eklenen ifadeyle, Komisyonun kurulmasından önce yargı mercilerine yapılan başvuruların düşürülerek, davacıların yaptıkları dava masraflarının üzerlerinde bırakılması ve vekâlet ücretine hükmedilmemesi düzenlendi. Böylece OHAL KHK’larıyla mesleklerinden ihraç edilenler ve kapatılan kurumların idari yargıda açtıkları tüm davalar düşürüldü, dava masrafları davacılar üzerinde bırakıldı.

2.6.g
İdare Aleyhine Dava Masrafı ve Vekâlet Ücretine Karar Verilemeyeceği Durumlara İlişkin Düzenlemeler