Kaldırılan Askeri Yargıya İlişkin Düzenlemeler

694 sayılı KHK’nın 31. maddesi, daha önce kaldırılan Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde görev yapan askeri hâkimlere ilişkin düzenlemeler getirdi ve Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı, “Hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimleri” isimli yeni bir birim oluşturdu. Askeri Personel Kanunu’nun mülga 46. maddesi yeniden düzenlenerek, Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığının hukuk hizmetlerinin, hukuk sınıfına mensup subaylardan oluşacak bu birim ve başkanlıklar tarafından yürütülmesi hükme bağlandı. 694 sayılı KHK’nın 36. maddesiyle Askeri Personel Kanunu’na eklenen geçici 45. madde ile ise, kaldırılan Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde görev yapan askeri hâkimlerin tercihleri ve müktesep hakları dikkate alınarak, adli ve idari yargıda veya MSB veya GB’nin hukuk hizmetleri kadrolarında yeniden görevlendirilme ve emeklilik hakları düzenlendi. 694 sayılı KHK, 203. maddesiyle Askeri Hâkimler Kanunu, Askeri Yargıtay Kanunu, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu’nu yürürlükten kaldırdı.

698 sayılı KHK, Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun’un 2(1) maddesinde yer alan “askerî mahkemelerdeki subay üyelere” ibaresini madde metninden çıkardı. Adli Sicil Kanunu’nun 6(1) ve 13(1)(a) maddelerinde yer alan “askeri hakim” ve “askeri yargıç” ifadelerini metinden kaldırdı.

700 sayılı KHK, askeri mahkemelere ve askeri hakimlere yönelik düzenlemeler içeren, Seferberlikte veya Fevkalade Hallerde Askeri Şahıslara Ait Hukuk Davalarıyla İcra Takiplerinde Yapılacak Muameleler Hakkında Kanun’un 4. maddesi ile Yangın, Yer sarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun’un 44. maddesini yürürlükten kaldırıldı. Tanık Koruma Kanunu’nun 13. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “idari görevde çalışan birinci sınıfa geçirilmiş askeri hâkimler arasından” ibaresi madde metninden çıkarılırken, “Askeri ceza muhakemesinde uygulama” başlıklı 23. maddesi de yürürlükten kaldırıldı.

İş Kanunu’nun 39. maddesi ikinci fıkrası ve Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu’nun 1. maddesindeki “Askeri ceza infaz kurumları ve tutukevlerine ilişkin hükümler saklıdır.” ifadesi de yürürlükten kaldırıldı. Türk Ceza Kanunu’nun 6(1)(d) maddesinde ve Bilirkişilik Kanunu’nun 1(2) maddesi ile 12(5) maddesinde yer alan “adli, idari ve askeri” ibaresini “adli ve idari” olarak değiştirdi. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun, askeri mahkemelerin yargı yetkisini ilgilendiren 3. maddesinin 2. fıkrasını yürürlükten kaldırdı.

2.7.d
Kaldırılan Askeri Yargıya İlişkin Düzenlemeler