İnşaata Destek

674 sayılı KHK’nın 17. maddesiyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna eklenen bir geçici madde ile mera alanları da dahil olmak üzere hazineye ait arazilerin Adalet Bakanlığı’nın isteğiyle İmar Kanunu’nda yer alan kısıtlamalara da tabi olmaksızın cezaevi inşaatı için tahsis edilebilmesine olanak tanındı. Bu madde uyarınca Adalet Bakanlığı 2020 yılına kadar bu nitelikteki araziler üzerinde ceza infaz kurumları yapım ihalesi açabilecektir. Çiğdem Toker’in (Cumhuriyet, 20 Eylül 2017) derlediği bilgilere göre bu KHK’dan sonra Adalet Bakanlığı en az 20 il ve ilçede toplam tutarı 3.5 milyar lirayı bulan cezaevi ihalesini sonuçlandırdı. Daha sonra 694 sayılı KHK’nın 22. maddesiyle bu kez Orman Kanunu’nda yapılan düzenleme ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının devlet ormanları üzerinde adli hizmet binası ve ceza infaz kurumu binası yapılma izni vermesinin önü açıldı.

678 sayılı KHK’nın 28 ve 29. maddeleriyle Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da değişikliğe gidilerek Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde tersane, tekne imal ve çekek yeri (yat çekek yeri hariç) yatırımı projelerinde, mevcut tesisle proje bütünlüğü bulunan ve izinsiz kullanılan alanlar için ön izin verilmesi, irtifak hakkı tesis edilmesi ve/veya kullanma izni verilmesi halinde ecrimisil ve katılım payı alınmayacağı hükme bağlandı. Bu değişiklikle Hazine arazileri üzerinde bulunan tersane işletmelerinin tüm kira süreleri sıfırlandı. Tersanelere, 49 yıllığına kiralama imkânı getirildi. Tersane ve yat çekek yerlerinin kira bedelleri için de kolaylık getirildi. Bu alanlar için ecrimisil uygulanması yerine ciroların binde biri oranında kira alınacaktır.

684 sayılı KHK’nın. 8. maddesiyle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle ön ödemeli konut satışlarında sözleşmeden dönme hakkı, sözleşme tarihinden itibaren 24 ay ile sınırlandırıldı ve dönme halinde istenebilecek tazminatlar arttırıldı. Böylelikle, projeden ya da maketten konut satışı olarak bilinen konut projelerinde tüketicinin sözleşmeden dönme koşulları eskisine göre ağırlaştırılmış oldu.

690 sayılı KHK’nın 66. maddesiyle Sermaye Piyasası Kanunu’nun kapsamına “gayrimenkul sertifikası” ile ilgili hükümler eklendi. Buna göre, gayrimenkul sertifikası, ihraççıların inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlerin belirli bir alan birimini temsil eden nominal değeri eşit sermaye piyasası aracı olarak tanımlandı. Gayrimenkul sertifikası ihracına ilişkin usul ve esaslar, SPK tarafından belirlenecektir. Kurulca belirlenen esaslara ihraççı bazında muafiyet verilebilecek veya bu maddede öngörülen esaslardan farklı esaslar kararlaştırılabilecektir.