Diğer Değişiklikler

671 sayılı KHK’nın 31. maddesiyle TMK’ya eklenen bir madde ile terör kapsamına giren suçlar nedeniyle kamu ve özel kişilerin uğramış oldukları zararı gidermek amacıyla şüpheli ve sanıklara ait taşınmazlara ve ulaşım araçlarına tedbiren el konmasına olanak tanındı.

678 sayılı KHK’nın 27. maddesiyle, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi’nin Kuruluşu Hakkında Kanun’a bir madde eklenerek az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatı artırmak yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla uygulamaya konulacak olan Cazibe Merkezleri Programı’nın (CMP), Türkiye Kalkınma Bankası aracılığıyla yürütüleceği düzenlendi. Banka, hazine bütçesinden aktarılan kaynaklarla CMP kapsamındaki illerde şirketlere iştirak edebilecek ve şirket kuruluşlarına öncülük edebilecek.

696 sayılı KHK’nın 90. maddesiyle Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a eklenen bir madde ile CMP’ye ilişkin yeni bir düzenleme yapılarak Programın Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmesi hükme bağlandı. Ayrıca CMP kapsamında özel sektöre ait imalat sanayi yatırımları ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımlarına sağlanacak destekler, yararlanma şartları ve uygulamaya ilişkin hususların da Bakanlar Kurulu kararı ile belirleneceği belirtildi.

694 sayılı KHK’nın 132. maddesiyle Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yapılan değişiklikle MİT bütçesinde yer alan örtülü ödenekleri kullanılma yeri, giderin kimin tarafından yapılacağı, hesapların tutulma ve kapatılma yöntemi, gideri yapanın değişmesi halinde yeni yetkiliye hangi belgelerin aktarılacağı ve ödeneğe ilişkin giderler hususlarındaki yetki Başbakanlık ve ilgili bakanlıktan alınarak Cumhurbaşkanına verildi.

694 sayılı KHK’nın 134. maddesiyle TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nda yapılan değişiklikle TOBB organlarıyla, oda ve borsa seçimlerinde oy kullanabilmek için seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olma şartı getirildi. Basında bu değişikliğin Ankara Ticaret Odası seçimlerinde aday olan Osman Gökçek’in gücünü sınırlamakla ilgili olduğu yazıldı.

694 sayılı KHK’nın 162 ve 163. maddeleriyle Türk Ticaret Kanunu’nun ticaret sicili kuruluş ve yönetimine ilişkin maddelerinde yapılan değişikliğe göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından il merkezindeki ticaret ve sanayi odaları ile ticaret odalarında faaliyet gösterecek şekilde ticaret sicili müdürlükleri kurulacaktır. Bakanlık il merkezleri dışındaki odalarda ticaret sicili müdürlüklerinin yanı sıra müdürlüklere bağlı şubeler de kurulabilecektir. Ticaret sicili, Bakanlığın gözetim ve denetiminde ticaret sicili müdürlükleri ve şubeleri tarafından tutulacaktır.

696 sayılı KHK’nın 69-74. maddeleriyle Şeker Kanunu’na ilişkin düzenlemeler yapıldı. Buna göre, Şeker Kurumu başka işleme gerek kalmaksızın kapatıldı. Kurumun görev ve sorumlulukları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına aktarıldı. Buna göre şeker kotalarının tespitinin yanı sıra kota iptali ve transferleri hakkında kararlar alıp uygulamak, şeker ticaretine ilişkin kuralları belirlemek ve şeker dış ticaretine ilişkin görüşlerini Ekonomi Bakanlığına bildirmek de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görev ve yetkileri arasında sıralandı.

696 sayılı KHK’nın 76-82. maddeleriyle Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da yapılan değişikliklerle Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) da kapatıldı. Kapatılan kurumun kullanılmayan ödenekleri iptal edilmiş sayıldı. Ayrıca kuruma ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme ile borç ve alacaklar hiçbir işleme gerek kalmaksızın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına aktarıldı.

696 sayılı KHK’nın 125. maddesiyle Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen bir madde ile Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na istihdam kolaylığı getirilerek özel bilgi ve ihtisas gerektiren işlerde ilgili kanunlara tabi olmaksızın sözleşmeli personel istihdam edebilmesinin önü açıldı.

703 sayılı KHK’nın 109. maddesi ile Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle Ekonomik ve Sosyal Konseyin Başkanı Cumhurbaşkanı olurken, konseyin üyelerinin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesine karar kılındı.