Türkiye Maarif Vakfı

676 sayılı KHK (md. 81-83) ile Türkiye Maarif Vakfı Kanunu’nda yapılan değişiklikle Türkiye Maarif Vakfı tarafından örgün ve yaygın eğitim kurumları açılan ülkelerde, Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının aynı amaçla başka birimler açması veya oluşturması Milli Eğitim Bakanlığının iznine tabi kılındı.

Aynı kanuna eklenen başka bir hüküm ile kamu kurumlarında istihdam edilen devlet memurları ile öğretim elemanlarının da, Türkiye Maarif Vakfının talebi ve kendilerinin isteği üzerine kurumlarınca, en fazla 2 yıl süreyle Türkiye Maarif Vakfında görevlendirilmelerinin önü açıldı. Söz konusu görevlendirmeler, 2 yılın dolmasından sonra gerektiğinde aynı usulle 2’şer yıl süreyle en fazla 3 defa uzatılabilecektir. Bu şekilde görevlendirilenler bu görevleri süresince “aylıklı izinli” sayılacaklardır. Bunlara, yurt dışında görev yaptıkları süre için görevlendirildikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden aylık alan bekar meslek memuruna ödenmekte olan yurt dışı aylığını geçmemek üzere Mütevelli Heyetince belirlenecek tutarda Vakıf tarafından ödeme yapılabilecektir.