Sosyal Güvenlik ve Sosyal Haklar

674 sayılı KHK (md. 51) ile TMK’da yapılan değişiklikle terör örgütleriyle mensubiyet, iltisak veya irtibat bağı olduğu valiliklerce tespit edilenlerin, terörden zarar görenlerin yararlandığı kamu kurumlarında istihdam hakkından faydalanamayacakları hükmü getirildi.

676 sayılı KHK (md. 76) ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye sözleşmeli sağlık personeli istihdamına dair 45/A maddesi eklenerek bu personelin atanma koşullarında ve bazı özlük haklarında düzenlemeler yapıldı.

680 sayılı KHK (md. 29) ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’na ek yapılarak askeri ve polis okulu öğrencileri ile TSK ve EGM adına öğrenim görenler arasından TMK kapsamındaki terör eylemlerinde hedef alınarak hayatını kaybedenlerin hak sahibi yakınlarına veya engelliliğinin derecesi itibarıyla bu kanun hükümlerine göre malul olduğuna karar verilenlere vazife malullüğü aylığı bağlanmasına karar verildi.

681 sayılı KHK (md. 73-85) ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda kapsamlı değişiklikler yapıldı. Buna göre askerlik hizmetlerini er/erbaş olarak yapmakta olan yükümlüler askere sevk tarihi ile terhis tarihi arasında; yedek subay öğrencileri/adayları askere sevk tarihi ile yedek subay nasıp tarihi arasında; askeri öğrenci adayları ile JSGA öğrenci adayları ise intibak eğitimine başladıkları tarih ile yemin ettikleri tarih arasında, sigorta primleri ilgili kamu idaresi tarafından karşılanmak suretiyle ücretsiz olarak c-1 (yeşil kart) statüsünden GSS kapsamına alındılar. Ayrıca Uluslararası Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Türkiye’de eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu misafir askeri personel ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri de GSS kapsamına alındı ve primlerinin ödeme yükümlülükleri ilgili kamu idareleri sorumlu tutuldu. GSS primlerinin hesaplanmasında asgari ücret esas kabul edildi. Ayrıca faydalanıcıların sağlık yardımlarından yararlanmaları için son 1 yıl içinde 30 gün GSS prim ödeme gün sayılarının bulunmasına gerek olmadığı da eklendi.

684 sayılı KHK (md. 1) ile TMK’ya eklenen bir ek madde ile terörle mücadele ederken yaralananlardan malul sayılmayanlara da aylık bağlanması imkanı tanıdı. Bu madde kapsamındaki kişilere 1.403 lira ila 2.149 lira arasında aylık bağlanacaktır. Malul sayılmayanlardan sigorta statüsü olanlara bağlanacak aylık miktarı ise sigortalılık süresine bağlı olarak değişecektir. Bu aylıklar, vefat halinde, anne ve baba için herhangi bir şart aranmaksızın, 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi esas alınarak hak sahiplerine ölüm aylığı olarak intikal ettirilecektir.

690 sayılı KHK (md. 27-29) ise Köy Kanunu’nda değişiklik yaparak güvenlik korucusu olarak görev yapmaktayken 55 yaşını dolduranlardan en az 15 yıl bu görevde bulunmuş olanlara yaşlılık aylığı bağlanmasının önünü açtı. Koruculara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için terör suçlarından hüküm giymemiş olma şartı konuldu. Korucuların primlerinin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı valiliklerce ödenecektir.

690 sayılı KHK (md. 32-33) Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası’nda değişiklik yaparak köy ve mahalle muhtarlarının Bağ-Kur primlerinin 01 Mayıs 2017 tarihinden itibaren devlet tarafından ödenmesi hükmünü getirdi. Bu kapsamda olanların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik primleri, il özel idareleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecektir. Yine bu KHK ile muhtar sigortalılarının aylık prime esas kazançları da günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katı olarak belirlendi.

690 sayılı KHK (md. 37) ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle TSK mensupları yanında JGK ve SGK’da hizmet veren subay, yedek subay, astsubay, uzman ve sözleşmeli erbaşlar ve erlere de en yüksek bentten fiili hizmet süresi zammı uygulanmasının yolu açıldı.

694 sayılı KHK (md. 85) ile Sağlık Hizmetleri Temel Kanuna konan ek madde ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında istihdam edilen tabip, uzman tabip ve aile hekimlerinin Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde 72 yaşına kadar çalışabilmeleri sağlandı.

694 sayılı KHK (md. 86) ile Terörle Mücadele Kanunu’nda değişiklik yapılarak yurtiçinde veya yurtdışında kamu konutlarından yararlanmakta iken malul olanların kendileri, ölenlerin aylığa müstahak dul ve yetimleri, herhangi bir kira bedeli alınmaksızın on yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam etmelerine olanak tanındı.

Yine 694 sayılı KHK (md. 153) ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa bir madde eklenerek ceza infaz kurumlarında bazı kadro ve pozisyonlarda çalışan sigortalılara 90 gün fiili hizmet süresi zammı yapıldı.

696 sayılı KHK (md. 104) ile Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 60. Madde 12. fıkrasında ibare değişikliği yapılarak, askere sevk ve terhis süresi içinde sağlık sigortası kapsamı dışında kalacak hallere istisna sayılan “sağlık sebebi” durumuna “disiplin kurulları tarafından verilen cezalar” durumu da eklendi.

696 sayılı KHK (md. 128) ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye “Ek Madde 5” eklenerek Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu.

5.1
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Haklar