Sağlık

694 sayılı KHK (md. 184-194) ile 2 Kasım 2012 tarihinde yayınlanan 663 sayılı KHK’da önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, bağlı kuruluş statüleri kaldırılarak merkez teşkilatında Genel Müdürlük haline dönüştürüldüler. Bununla beraber Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı da İl Sağlık Müdürlüğü çatısı altında toplandı.

Yine bu KHK ile kamu hastanelerinin işleyişinde de önemli değişiklikler yapıldı ve bu hastaneleri yeniden başhekimlerin yönetmesi düzenlendi. Hastane başhekimine bağlı olarak idari ve mali işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlüklerinin kurulması hükme bağlandı. Ayrıca Hastaneler çeşitli gruplara ayrılması ve grubu düşen il sağlık müdürleri ve başkanların görevden alınmasının yolu açıldı.

Söz konusu KHK ile sözleşmeli çalıştırma il sağlık müdürlerini içerecek şekilde yaygınlaştırıldı. Sağlıkta sözleşmeli istihdam devam edecektir. İl sağlık müdürü, ilçe sağlık müdürü, başhekim, başhekim yardımcısı, başkan, başkan yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı ve uzman kadroları sözleşmeli olacaktır. Hekimler, Bakanlığın uygun görmesi halinde 72 yaşına kadar aile hekimliği ya da Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında çalışmaya devam edebileceklerdir. Ayrıca Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında asker hekimlerin görevlendirilmesine de olanak tanındı.

Yapılan diğer bir önemi düzenlemeyle de Sağlık Bakanlığının yurt dışında insani ve teknik yardım amacı dışında da sağlık kuruluşu açıp işletebileceği hükme bağlandı. Son olarak Sağlık Bakanlığının teşkilat ve kadrolarını bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun hale getirmesi zorunluluğu getirildi.