Yerel Yönetimler

674 sayılı KHK (md 38-39) ile Belediye Kanunu’nda yapılan eklemelerle bir belediye başkanı veya başkan vekilinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması hallerinde yeni isimler görevlendirilmesi mümkün kılındı. Bu isimlerin büyükşehir belediyesi ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde ise vali tarafından belirleneceği hükmü getirildi.

Bu KHK ile kayyım atanmayan belediyelerde de belediye başkanları ve belediye meclislerinin yetkilerini kısıtlayan yeni hükümler de getirildi. Belediye veya bağlı idarelerde; hizmetlerin aksatılmasının terör veya şiddet olaylarıyla mücadeleyi olumsuz etkilediğinin veya etkileyeceğinin valilik tarafından belirlenmesi halinde, valiliğin söz konusu hizmeti Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, il özel idaresi veya kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla yapması veya yaptırmasının önü açıldı.

Ayrıca belediye ve bağlı idare imkânlarının terör veya şiddet olaylarına dolaylı ya da doğrudan destek sağlamak amacıyla kullanıldığının valilik tarafından belirlenmesi durumunda, terör ve şiddet olaylarına destek olmak amacıyla kullanılan belediye veya bağlı idare taşınırlarına mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından el konulmasına olanak tanındı. Bu madde kapsamında sorumluluğu tespit edilen belediye veya bağlı idare personelinin vali veya kaymakam tarafından görevden uzaklaştırılması halinde göreve iade işleminin ancak uzaklaştırma işlemini yapan makam tarafından yapılacağı hükmü getirildi.

Belediye Kanunu’nda yapılan bu değişiklikler mecliste de aynen kabul edildi. Bunun ardından İçişleri Bakanı’nın 11 Kasım 2016’da valilere gönderdiği genelgeyle, belediyelerde eşbaşkanlık sistemi yasadışı ilan edildi ve eş başkan atamalarının suç sayılacağı duyuruldu.

678 sayılı KHK (md. 11) ile Belediyeler Kanunu’na yeni bir madde eklenerek afet, kitlesel göç ve teröre maruz kalan yerleşim birimlerinin belediyeleri ile terör örgütleriyle ilişki nedeniyle yeni belediye başkanı görevlendirilen belediyelerde, valinin veya belediye başkanının, aksayan belediye hizmetinin başka bir belediye tarafından yerine getirilmesini talep etmesine olanak tanındı. Ayrıca yardım istenilen belediyenin İçişleri Bakanının izniyle bu talebi yerine getirebileceği hükmü getirildi.