Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum amacıyla yapılan değişiklikler

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerin ardından, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ne uyum amacıyla, 7142 sayılı ve Mayıs 2018 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Yapılan Değişiklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu” kapsamında bir dizi KHK yayınlandı. Cumhurbaşkanının and içerek göreve başladığı tarihte yürürlüğe girmesi öngörülen 698 ve 700 sayılı KHK ile çok sayıda kanun ve KHK’da yer alan, bakanlar kurulu ve başbakana ait tüm görev ve yetkiler cumhurbaşkanına aktarıldı; başbakan ve bakanlar kurulu ifadeleri mevzuattan ayıklandı.

Bu doğrultuda, çeşitli kanunlarda yer alan, “icra vekilleri heyeti”, “bakanlar kurulu”, “başbakan” ifadeleri “cumhurbaşkanı” olarak değiştirildi. Cumhurbaşkanı yardımcılarının yetkili olduğu alanlarda ise, “başvekil” ve “başbakan” ibareleri yerine “cumhurbaşkanı yardımcıları” ibaresi getirildi. Yine “tüzük” ve “nizamname” ifadeleri; “ilgili mevzuat”, “cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelik” ya da “cumhurbaşkanlığı kararnamesi” olarak yeniden tanzim edildi. Ayrıca çeşitli kanun maddelerinde düzenlenen, ilgili bakanlığın teklifi, önerisi veya görüşü alınması şartı kaldırıldı.

Bu iki KHK’nın yürürlük maddelerinde, halen yürürlükte bulunan kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde bakanlar kurulu ve bakanlara yapılmış olan atıfların cumhurbaşkanına yapılmış kabul edileceği de düzenlendi.

698 sayılı KHK’da ayrıca, başbakanlık merkez teşkilatında uzman yardımcısı kadrolarında görev yapan ve iki yıllık süre sonunda hazırladıkları uzmanlık tezi kabul edilenlerin, en az üç yıl çalışma şartı aranmaksızın yeterlilik sınavına girmeye hak kazanacakları düzenlendi.

699 sayılı KHK ise, Cumhurbaşkanının Seçimi Hakkında Kanun’un 20. maddesinin 2. fıkrasına bir cümle ekleyerek, Yüksek Seçim Kurulu tarafından cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağın, Cumhurbaşkanına verilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacağını düzenledi. KHK ayrıca cumhurbaşkanının and içme töreni için Meclis birleşiminin, birlikte yapılan cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçiminin ardından Meclisin toplandığı ilk günü takip eden 3 gün içinde gerçekleştirileceğini; cumhurbaşkanının ikinci oylamada seçilmesi veya sadece cumhurbaşkanı seçiminin yapılması halinde ise törenin, seçim sonucunun kesinleşmesini takip eden 3 gün içinde yapılacağını ve Meclisin derhal toplantıya çağrılacağını düzenledi.

700 sayılı KHK ise ilgili kanunlardaki ifadeleri ayıklamanın yanı sıra, mevzuatta özel kanunla düzenleneceği öngörülen belirli konuların cumhurbaşkanı kararnameleriyle de düzenlenebileceğini hüküm altına aldı.

6.3
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum amacıyla yapılan değişiklikler