Kamu Personel Rejimi

676 sayılı KHK (md. 75) ile Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesine yapılan ek ile bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmak cezasını gerektiren fiil ve hallere şu dahil edildi: “Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak.”

680 sayılı KHK (md. 85) ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45. maddesine yapılan ek ile kamu teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda çalışan sözleşmeli personelin sözleşmesinin feshedileceği hallere şu da eklendi: “Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak.”

680 sayılı KHK (md. 83) ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. maddesine ek yapılarak kamu kurumlarında çalışan personelin, TSK personelinin gönderileceği ülkelerde geçici olarak görevlendirilmesine dair bir düzenleme yapıldı.

694 sayılı KHK (md. 7) ile Dahiliye Memurları Kanununa ek madde konarak mülkiye müfettişliğine atama yaş sınırı 45 yaşını doldurmamak olarak düzenlendi.

694 sayılı KHK (md. 27) ile Devlet Memurları Kanunu’nun olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulünü düzenleyen 96. maddesi değiştirildi. Eskiden bu hallerde devlet memurları “yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlardı” şimdi buna “çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya” ibaresi de eklendi.

696 sayılı KHK (md. 17-18) ile Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklikler yapıldı. Yapılan değişikliklerle geçici personel statüsünde “bir yıldan az süreli ya da mevsimlik” çalışan ancak “işçi olmayan” personel ile özelleştirmeler kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı olmayanların “yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar” sözleşmeli statüye geçmesi hükme bağlandı.

696 sayılı KHK (md. 106) ile Kamuda İşçi Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli ve İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 3. Maddesine fıkra eklenerek, bir mali yılda altı aydan az olmak üzere vize edilen geçici iş pozisyonlarında çalışan Maliye ve Hazine’ye bağlı yerlerdeki işçilerin çalışma sürelerinin 4 aya kadar Maliye Bakanlığı’nın uzatmaya yetkili olacağı kayıt altına alındı.

696 sayılı KHK (md. 127) ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici maddelerle taşeron olarak bilinen alt işverenler bünyesinde çalışan işçilerin daimi kadrolara geçirilmesine ilişkin düzenlemeler yapıldı. Bilindiği üzere, Hükümet tarafından özellikle Kasım 2015 Genel Seçimleri öncesinde yapılmış açıklamalar dolayısıyla kamuoyunda bu yönde bir düzenlemeye gidileceği konusunda beklenti bulunmaktaydı. Ancak söz konusu düzenlemeye bakıldığında il özel idareleri ve belediyeler ile çok sayıda kamu iktisadi teşekkülü ve özel bütçeli kuruluşa hizmet veren taşeronlarda çalışan binlerce işçinin kadro kapsamı dışında tutulduğu görülmektedir. Ayrıca kadrolara geçirilecek işçilerin, varsa açtıkları davalardan ve geçmişe dönük haklarından feragat etmeleri, feragat ettikleri davaların masraflarını üstlenmeleri de hükme bağlanmaktadır. Söz konusu işçilerin kadrolara geçirilirken güvenlik soruşturmasından geçmeleri koşulu da değişiklikler kapsamında mevzuata konulmuştur. Üstelik söz konusu mevzuatın KHK’lar eliyle hayata geçirilmesi dolayısıyla kapsam dışındaki işçilerin düzenlemeleri yargıya taşıma olanakları da bulunmamaktadır.

703 sayılı KHK 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılan değişiklikle bakanlıklarda, özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakana danışmanlık yapmak üzere bakan müşavirlerinin atanabilmesi kararlaştırıldı. Bu müşavirlerin doğrudan bakana bağlı olarak çalışması nedeniyle bakanın görevi sona erdiğinde müşavirin de ilişiğinin kesilmesi ve kamu görevlisi iseler önceden görev yaptıkları kuruma dönmeleri de kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bakanlıklarda, kurumun görev alanına girmesi kaydıyla merkez teşkilatında, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı ve komutanlıkların merkez karargâhlarında uzman ve uzman yardımcısı alınmasının önü açıldı. Görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemelere gidildi. Müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör, aktüer istihdamıyla ilgili değişiklikler yapıldı. Üst kademe kamu yöneticisi olmak için gerekli şartların Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenmesine ve atamaların nasıl yapılacağına ilişkin hususlar hükme bağlandı. Bakanlar Kurulu, bakanlıklar ve diğer kurumlara verilmiş çeşitli görev ve yetkiler Cumhurbaşkanlığına devredildi.